TAPU İPTALİ VE TERKİN, KIYI KENAR ÇİZGİSİ (6100 S. HMK 125, Geçici 3. maddeleri. )

YARGITAY

1. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/10715                  www.neohukuk.net

KARAR NO  : 2011/9651   

KONU            : TAPU İPTALİ VE TERKİN, KIYI KENAR ÇİZGİSİ (6100 S. HMK 125, Geçici 3. maddeleri. )

 

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı  Hazine, davalı  şirket  adına   kayıtlı  2  parsel  sayılı  taşınmazın  görülen  dava  sonucunda  kıyı  kenar  çizgisi  içinde   kalan  4.616,04 m² lik  bölümü  bakımından   davanın  kabulüne  karar   verildiğini ancak 786.99 m² bölümünde  kıyı  kenar  çizgisi  içinde  kaldığını ileri  sürerek, kıyı  kenar  çizgisi  içinde  kalan 786,69 m² lik  kısmın  tapusunun  iptal  ve  terkinini  istemiştir.

Davalı, davaya  cevap  vermemiştir.

Mahkemece, davalı  şirketin  tüzel kişiliğinin   sona  erdiğinin  saptandığı   gerekçesiyle  davanın  reddine   karar  verilmiştir.

Karar, davacı tarafından süresinde karar temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi Ü...'ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

Dava,  tapu  iptal ve  terkin  isteğine  ilişkindir.

Mahkemece, davanın  reddine  karar  verilmiştir.

Dosya içeriğinden, toplanan  delillerden  ve eksiğin   tamamlanması  yoluyla  getirtilen  kayıt  ve  belgelerden  dava  konusu  2  parsel  sayılı  taşınmazın  dava  tarihinden  sonra  dava  dışı H...A.Ş.'ye  28.09.2010  tarihinde   temlik   edildiği  anlaşılmaktadır.

Bu  durumda  (HUMK'nun  186. maddesi)  6100 sayılı Yasanın  125.  Maddesine  göre  işlem  yapılması   gerekeceği  kuşkusuzdur.

Hal böyle  olunca,dava  konusu  taşınmazın  yargılama  sırasında , dava  dışı  şirkete  temlik  edildiği   gözetilerek  6100  sayılı Hukuk  Mahkemeleri  Yasanının 125.  maddesi  hükmü  uyarınca  işlem  yapılmak   üzere  karar  bozulmalıdır.

Davacının  bu  yöne  değinen  temyiz    itirazları  yerindedir.Kabulü  ile  hükmün  açıklanan  nedenden  ötürü ( 6100 sayılı  Yasanın  geçici  3.  maddesi  yollaması  ile) HUMK'nun  428. maddesi   gereğince  BOZULMASINA, bozma   nedeenine  göre  şimdilik  diğer temyiz  itirazlarının  incelenmesine  yer  olmadığına, 3.10.2011  tarihinde  oybirliğiyle  karar  verildi.