AVUKATLIK ÜCRETİNE KATMA DEĞER VERGİSİNİN AYRICA İLAVE EDİLEMEYECEĞİ ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI - TAKİP DAYANAĞI İLAMDA VEKALET ÜCRETİNE KATMA DEĞER VERGİSİ EKLENMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 28.04.2004
Esas No 2004/12-232
Karar No 2004/243
                                           www.neohukuk.net
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI - TAKİP DAYANAĞI İLAMDA VEKALET ÜCRETİNE KATMA DEĞER VERGİSİ EKLENMESİ - AVUKATLIK ÜCRETİNE KATMA DEĞER VERGİSİNİN AYRICA İLAVE EDİLEMEYECEĞİ

Avukatlık Kanunu (1136): MADDE 168\MADDE 169
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) (1086): MADDE 423
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982 Anayasası) (2709): MADDE 73

Özet
Anayasa'nın 73. maddesi, "vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır "düzenlemesini getirmiştir. Bu nedenle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 21. maddesinde mevcut; "Bu tarifede yer alan ücretlere 3065 sayılı Kanun hükümleri gereği Katma Değer Vergisi ayrıca ilave edilir" şeklindeki düzenleme, Anayasa ve Avukatlık Yasası'ndan doğmayan bir yetkiye istinaden yapıldığı ve yasaca düzenlenmediğinden Anayasa'nın 73. maddesine aykırıdır. Mahkemece tarifeye göre hesap edilen, vekalet ücretine Katma Değer Vergisi ayrıca ilave edilmemelidir.


İçerik
Dava: Taraflar arasındaki "icra emrinin iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara Onsekizinci İcra Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 4.4.2003 gün ve 2003/173-942 sayılı kararın incelenmesi davalı alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesi'nin 30.6.2003 gün ve 2003/12324 E. 15474 K. sayılı ilamıyla; (...4.12.2002 tarihinde geçerli olmak üzere 28.11.2002 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21. maddesinde, tarifede öngörülen ücretlere 3065 sayılı Kanun Hükümleri uygulanıp Katma Değer Vergisinin ayrıca ilave edilmesi açıklanmıştır. Mercice tarifeye göre hükmedilecek avukatlık ücretin KDV ilavesi gerekeceğinden bu gerekliliğe uyulmayan mercii kararı isabetsizdir...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Davalı-alacaklı vekili

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, icra emrinin şikayet yoluyla iptali isteminden ibarettir.

Davacı-borçlu vekili; davalının, ilamların icrası yoluyla müvekkili aleyhine icra takibine giriştiğini, takip dayanağı ilamda alacaklı yararına takdir olunan avukatlık ücretine ayrıca Katma Değer Vergisi ilave edilmesine dair bir hüküm bulunmadığı halde; borçluya tebliğ edilen icra emrinin, avukatlık ücretine eklenen 130.786.588 TL. Katma Değer Vergisinin ödenmesi ihtarını da içerdiğini ileri sürerek icra emrinin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemenin; "Takip dayanağı ilamda alacaklı lehine hükmedilen avukatlık ücreti dışında, Katma Değer Vergisinin tahsiline dair hüküm bulunmadığı" gerekçesiyle, "şikayetin kabulü ile, avukatlık ücretine eklenen 130.786.588 TL Katma Değer Vergisi yönünden icra emrinin iptaline" dair verdiği karar, Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Davacı kurumun kiracısı bulunduğu taşınmazla ilgili olarak, taraflar arasında görülen dava sonucu kira bedelinin tespiti ile birlikte, o davanın dava;ısı lehine, kiracı kurum aleyhine 726.592.159 TL. nispi avukatlık ücretine hükmedildiği, Katma Değer Vergisi ile ilgili bir hüküm tesis edilmediği; davalı-alacaklının, anılan ilamda borçlu durumundaki kurum aleyhine icra takibi yaptığı ve hükmedilen vekalet ücretine ilave olarak 130.786.588 TL. Katma Değer Vergisi talebi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bu yönlerden taraflar arasında da bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Uyuşmazlık; Avukatlık Ücret Tarifesine göre davalı-alacaklı lehine takdir ve hükmolunan vekalet ücretine, ayrıca Katma Değer Vergisinin ilave edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Bilindiği üzere vekalet ücreti, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423. maddesinde sayılan yargılama giderlerinden olup, anılan maddenin 6. bendine göre, yasa gereğince hesap ve takdiri öngörülmüştür.

Bu noktada, 1136 sayılı Avukatlık Yasası'nın 4667 sayılı Yasa ile değişik 168. maddesinde, yargı yerlerindeki işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösterir tarifenin düzenlenme usulü, yetkili makam ve uygulama zamanı açıklanmış; anılan yasanın 169. maddesinde ise, haksız çıkan tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin tarifede yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamayacağı belirtilerek, ...........................