İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan – İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini Ödemesi İçin Tanınan Sürenin Emredici Olduğu/Bu Sürenin Kısaltılamayacağı )


T.C.

YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2011/19-366
K. 2011/408
T. 15.6.2011
                         www.neohukuk.net
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan – İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini Ödemesi İçin Tanınan Sürenin Emredici Olduğu/Bu Sürenin Kısaltılamayacağı )
• FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK ( İtirazın İptali Davası – İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini Ödemesi İçin Tanınan Sürenin Emredici Olduğu/Bu Sürenin Kısaltılamayacağı )
• TEMERRÜDE DÜŞEN KİRACI ( Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan İtirazın İptali Davası – İlgili Kanunda Temerrüde Düşen Kiracıya Kira Bedelini Ödemesi İçin Tanınan Sürenin Emredici Olduğu/Bu Sürenin Kısaltılamayacağı )
3226/m.23
ÖZET: İtirazın iptali davasında, uyuşmazlık Finansal Kiralama Sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Finansal Kiralama Kanunu’nda temerrüde düşen kiracıya kira bedelini ödemesi için öngörülen süre kısaltılamaz. Bu hüküm emredicidir. Mahkemece bu yönler gözetilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 09.04.2008 gün ve 2006/535 E- 2008/210 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar M. E. vekili ve S. Y. E. tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19.Hukuk Dairesinin 13.07.2009 gün ve 2008/11117-2009/7022 sayılı ilamı ile;

( … Davacı vekili, 27.11.1999 tarihli Finansal Kiralama Sözleşmesinin müvekkili şirket ile dava dışı E… A.Ş arasında imzalandığını, kefil olan E. E.’in ölümü ile davanın ve takibin bu kişinin mirasçılarına karşı açıldığını belirterek kira borçlarını ödemeyen borçlular hakkında başlatılan takibe yapılan itirazın iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı M. E. vekili ve davalı S. Y. E., uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtmişler, davanın tereke temsilcisine yöneltilmesinin zorunlu olduğunu, davacının tek taraflı olarak sözleşmeyi feshettiğini, emtiayı geri almadığını beyanla davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece benimsenen bilirkişi raporu ve re’sen yapılan hesaplamaya göre itirazın iptali ile takibin 10.000 YTL üzerinden 5.699.74 YTL’sine takip tarihinden itibaren %169 oranında temerrüt faizi işletilerek takibin devamına, kabul edilen kısım üzerinden hesaplanan 4.000 YTL %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı M. E. vekili ile S. Y. E. tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık, Finansal Kiralama Sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’nun 23/1 maddesi uyarınca “kiralayan finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya verdiği 30 günlük süre içinde de ödememesi halinde sözleşmeyi feshedebilir. Ancak, sözleşmede süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçeceği kararlaştırılmış ise bu süre 60 günden az olamaz.” Anılan yasa hükmü emredici nitelikte olup, yasada belirtilen süreler sözleşme ile kısaltılamaz. Mahkemece bu yönler gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir… ),

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalılardan M. E. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 15.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.