KARŞILIKSIZ ÇEK İBRAZ BANKANIN SORUMLU OLDUĞU MİKTAR İNKAR TAZMINATI...

Yargıtay 19. Hukuk Dairesinden:

EsasNo    :2011/12534          www.neohukuk.net

Karar No  : 2011/12782

YARGITAY İLAMI

Mahkemesi  : Kayseri 5. Sulh Hukuk Mahkemesi

Tarih            : 14/12/2010

No                 : 1103-1502

Davacı          : Aslan Köse vek. Av. Selim Boz

Davalı           : T. İş Bankası A.Ş. vek. Av. Özlem Doğramacı

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HUMK’nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozma talep edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dava; kaynağını 3167 sayılı Yasanın 10. maddesinden alan her çek yaprağı için muhatap bankanın sorumlu olduğu miktar için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.

Davalı banka vekili, davanın reddi ile %40 tazminatın davacıdan tahsili gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde; davanın kısmen kabulüne, dava değeri itibariyle kesin olarak karar verilmiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HUMK’nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına bozma talep edilmiştir.

Dava konusu çekin ibraz tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı Yasanın 6. maddesi uyarınca takas odaları aracılığıyla ibraz edilen çeklerde aynı Yasasının 10. maddesindeki miktarlar ödenmez. Dava konusu çekin muhatap bankadan başka bankalara ibraz edildiği anlaşıldığından anılan Yasanın 6. maddesi uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Bu nedenlerle kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HUMK’nun 427/6 maddesine dayalı kanun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere (HUMK md. 427/7) kanun yararına BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesine (HUMK mad. 427/8) 18/10/2011 gününde oy birliği ile karar verildi.