İCRA VE DAVA TAKİP PROĞRAMIMIZDAN KISMİ TAHSİLATLI (MÜVEKKİL VADEDEN ÖNCE TAHSİL ETMİŞ) TAZMİNAT VE KOMİSYON EVRAK ÜZERİNDEKİ ASIL ALACAKTAN MI? YOKSA KALAN RAKAMDAN MI? HESAPLANACAK????
      Sayın Ziyaretçimiz.....
 
Çek icra Takiplerinde müvekkile yapılan kımi tahsilat, Çek Tazminatı ve Komisyon Evrak Üzerindeki Rakamdan mı Yoksa Kalan Rakmdan mı Hesaplanmalır Konusuna Örnek....
 
          www.neohukuk.net
T.C.
  Müdürlüğü
Dosya No : 2011/
Örnek No : 10

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİPTE ÖDEME EMRİ

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :  
2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :  
3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi ( 01.01.2011 - 27.01.2011 arası %15.00 faiz ile )  
 
:
    1,000.00 TL Asıl Alacak
      10.52 TL İşlemiş Faiz(* Reeskont Avans)
    5,050.00 TL Tazminat Tutarı
     303.00 TL Komisyon Tutarı
----------------
    6,363.52 TL

Tutarındaki Toplam Alacağın (Fazlaya İlişkin Talep ve Haklarımız Saklı Kalma Kaydı ile) İcra Gideri,Vek.Ücr. ve Takip Tarihinden İtibaren Asıl Alacağa İşleyecek yıllık ( %15.00 ) Faiz İle   Beraber Ödenmesi Emridir. Bk. 84.mad. Gereğince kısmi ödemeler öncelikle işlemiş Faiz,masraf ve ferrilere mahsup edilecektir.  
4- Senet ve tarihi: : 01.01.2011 keşide tarihli 101.000,00 TL değerinde Çek (100.000,00TL 30.12.2010 tarihinde müvekkil tahsil etmiştir)
5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adları soyadları ve ikametgahları : .

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.

(İc. İf. K.168) 27.01.2011
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

 
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12

                                                www.neohukuk.net
Tarih 20.05.1998
Esas No 1998/5220
Karar No 1998/5677

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU - İBRAZ TARİHİNDE ÇEKİN KARŞILIĞININ BULUNMAMASI - ÇEKİN KAPATILMAYAN MİKTARINDAN DOĞAN TAZMİNAT SORUMLULUĞU - SORUMLULUĞUN ÇEK BEDELİNİN TAMAMI ÜZERİNDEN UYGULANMASI GEREĞİ

Türk Ticaret Kanunu (TTK) (6762): MADDE 695

Özet
İbraz tarihinde çekin karşılığı muhatap banka nezdinde bulunmadığından bilahare ödeme yapıldığından, muhatap nezdinde karşılığı bulunmadan bir çek keşide eden kimse çekin kapatılmayan miktarının %5'ini ödemekle mükellef olacağından alacaklının çek tazminatı ve komisyon ücreti açısından çek bedelinin tamamı üzerinden bu meblağları talep etmesinde bir usulsüzlük yoktur.


İçerik
(6762 S. K. m. 695)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahalinden daireye 4.5.1998 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değilse de, ibraz tarihinde çekin karşılığı muhatap banka nezdinde bulunmadığından bilahare ödeme yapıldığından TTK.nun 695. madde hükmü gereği muhatap nezdinde karşılığı bulunmadan bir çek keşide eden kimse çekin kapatılmayan miktarının %5'ini ödemekle mükellef olacağından alacaklının çek tazminatı ve komisyon ücreti açısından çek bedelinin tamamı üzerinden bu meblağları talep etmesinde bir usulsüzlük yoktur. Aksine düşüncelerle anılan fer'ilerin takibe konu miktar üzerinden hesaplanması gerekeceğine ilişkin merci kararının bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.nun 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 20.5.1998 gününde oybirliği ile karar verildi.
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12

Tarih

08.05.2003

Esas No

2003/8683

Karar No

2003/10474

                                       www.neohukuk.net
ALACAK DAVASI  ALACAKLININ TOPLAM ALACAK ÜZERİNDEN FAİZ İSTEDİĞİ VE BORÇLUNUN İTİRAZ ETTİĞİ  FAİZE FAİZ İTİRAZININ KABUL EDİLMEMESİNİN DOĞRU OLMADIĞI  KISMİ FERAGAT  BORÇLU YARARINA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ

Türk Ticaret Kanunu (TTK) (6762): MADDE 722

Özet

Alacaklı, takip talebinde toplam alacak üzerinden faiz istediği ve borçlu bu hususta itiraz ettiği halde, mercice faize faiz itirazının kabul edilmemesi doğru değildir. Borçlu, itirazında kısmen haklı çıktığına ve kısmi feragat itirazdan sonra yapıldığına göre kabul edilen asıl alacak üzerinde borçlu yararına inkar tazminatına ve tarifeye göre ücreti vekalete hükmedilmemesi isabetsizdir.

 

İçerik

Yukarıda gün ve numarası yazılı merci kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Alacaklı vekilinin temyiz İtirazlarının incelenmesinde, diğer temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlu, asıl alacağa mahsuben 1.700.000.000 TL. ödediğini iddia etmiş, alacaklı da bu bildirimi itirazdan sonra kabul etmiştir. Bu durum karşısında takip talebinde talep edilen 7.700.000.000 TL. asıl alacaktan 1.700.000.000 TL. düşülerek kalan 6.000.000.000 TL. asıl alacak ve buna ait faiz üzerinden takibe devam imkanı sağlanması gerekirken asıl alacağın 1.700.000.000 TL. indirilmesi suretiyle sonuca gidilmesi,

Öte yandan Türk Ticaret Kanunu'nun 722. maddesi gereğince hamilin çek bedelinin 3'ünü aşmamak üzere komisyon ücreti talep edebileceği göz ardı edilerek mercice komisyon alacağının iptali de doğru değildir.

Ayrıca, borçlu itirazlarında kısmen haksız çıktığına göre alacaklı yararına ücreti vekalete hükmedilmemesi ve reddedilen çek tazminatı kısmi üzerinden alacaklı yararına tazminat takdir edilmemesi yerinde değildir.

2- Borçlular vekilinin temyiz incelemelerinde diğer temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı, takip talebinde toplam alacak üzerinden faiz istediği ve borçlu bu hususta itiraz ettiği halde, mercice faize faiz itirazının kabul edilmemesi doğru değildir. Borçlu, itirazında kısmen haklı çıktığına ve kısmi feragat itirazdan sonra yapıldığına göre kabul edilen 1.700.000.000 TL. asıl alacak üzerinde borçlu yararına inkar tazminatına ve tarifeye göre ücreti vekalete hükmedilmemesi isabetsizdir.

Sonuç: Taraf vekillerinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mercii kararının 1 numaralı bentte yazılı sebeple alacaklı yararına, 2 numaralı bentte yazılı sebeple de borçlu yararına İİK. 366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 08.05.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.