2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nun 366. maddesinin 3.fıkrasında "Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin hukuk ve ceza kararlarına karşı genel hükümlere göre ısrar olunabilir. Bu dairenin hukuka mütaallik kararları aleyhine on gün içinde karar tashihi yolun
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/12-194 E.N , 2011/272 K.N.

İlgili Kavramlar                 www.neohukuk.net

KARAR DÜZELTME

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davadan dolayı, kararın bozulması üzerine direnme yoluyla; Mersin 3.İcra Hukuk Mahkemesinden verilen 21.04.2010 gün ve 2010/172 E- 402 K. sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 22.12.2010 gün, 2010/12-690-685 E-K. sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davalı E..... G... B.... İ.... M... San.Tic. Ltd.Şti'ni temsilen, kendi adına asaleten davalı İ..... S....tarafından verilen dilekçe ile istenilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nun 366. maddesinin 3.fıkrasında "Yargıtay İcra ve İflas Dairesinin hukuk ve ceza kararlarına karşı genel hükümlere göre ısrar olunabilir. Bu dairenin hukuka mütaallik kararları aleyhine on gün içinde karar tashihi yoluna gidilebilir. Cezaya ait kararlar hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesi uygulanır." Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm 02/03/2005 gün ve 5311 sayılı Kanunun 27 maddesi ile değişikliğe uğramış ise de aynı Kanunun 29.maddesi ile eklenen geçici madde 7'de yer alan "Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar İcra ve İflâs Kanununun bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümleri uygulanır." hükmü karşısında bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmemiş olması nedeniyle, 2004 sayılı Kanunun 366/3 maddesinin yukarı aynen alınan karar düzeltmeye ilişkin hükmü halen yürürlüktedir.

Somut olayda ise; Karar düzeltme isteminde bulunan davalı E..... G... B.... İ.... M... San.Tic. Ltd.Şti. ve davalı İ..... S....vekiline Hukuk Genel Kurulu kararı 19.1.2011 tarihinde tebliğ edilmiş; davalı şirketi temsilen ve kendi adına asaleten İ..... S....tarafından verilen karar düzeltme dilekçesi ise 02.02.2011 tarihinde havale edilip, harcı da aynı tarihte yatırılmıştır.
Şu hale göre; karar düzeltme istemi 2004 sayılı Kanunun 366/3 maddesinde öngörülen 10 günlük karar düzeltme süresi geçirildikten sonra yapılmıştır.

Açıklanan nedenle karar düzeltme dilekçesinin süre yönünden reddine karar vermek gerekmiştir.

S O N U Ç : Davalı E..... G... B.... İ.... M... San.Tic. Ltd.Şti'ni temsilen, kendi adına asaleten davalı İ..... S....tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, aynı Kanunun 442/3. ve 4421 sayılı Kanunun 4/b-1 maddeleri gereğince takdiren 185 TL. para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine; 04.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.