Hukuk Genel Kurulu kararlarına karşı karar düzeltme yolunun açık olup olmadığı hususu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440/1 ve 442/A maddeleri çerçevesinde değerlendirilir.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 2011/15-174 E.N , 2011/87 K.N.

İlgili Kavramlar                  www.neohukuk.net

ALACAK

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Çerkezköy Asliye 2.Hukuk (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 05.11.2008 gün ve 2007/579-2008/551 sayılı kararın incelenmesi Davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 15.Hukuk Dairesinin 13.05.2009 gün ve 2009/2806-2009/2828 sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiş; direnme kararının Davacılar vekilince temyizi üzerine Hukuk Genel Kurulu'nun 10.11.2010 gün ve 2010/15-560 E. 2010/589 K.sayılı ilamıyla direnme uygun bulunarak işin esası incelenmek üzere dosyanın Özel Dairesine gönderilmesine karar verilmiş; mahkemece dosya hiçbir işlem yapılmaksızın Özel Daireye, Özel Dairece de Hukuk Genel Kuruluna gönderilmiştir.


HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Bilindiği üzere, direnme kararları üzerine verilen Hukuk Genel Kurulu kararlarına karşı karar düzeltme yolunun açık olup olmadığı hususu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440/1 ve 442/A maddeleri çerçevesinde değerlendirilir.
Hukuk Genel Kurulu kararına mahkemece uyulması zorunluluğu ise, karara karşı tüm yasal yolların tüketilmesinden sonra gözetilecek bir husustur.

Karar düzeltme yolu açık olan işlerde; Yargıtay'ca karar bozulmuş ise, bozma ilamının taraflara tebliği ve karar düzeltme süresinin beklenmesi gerekir. Bu usulü işlemler tamamlanmadıkça yeniden duruşma açılması ve karar verilmesi mümkün değildir.

Eldeki dosyada da; hükme konu miktar ve değer itibariyle Hukuk Genel Kurulu kararına karşı karar düzeltme yolu açıktır.

Hukuk Genel Kurulu'nca, kararın tebliği ile takip eden işlemlerin yapılması için mahkemeye gönderilen dosya, hiçbir işlem yapılmaksızın Yargıtay 15. Hukuk Dairesine, daire tarafından da Hukuk Genel Kuruluna gönderilmiştir.

Mahkemelerce, yargılamanın usul hükümlerine uygun ve gecikmeksizin sonuçlandırılması, her aşamada gösterilmesi gereken özen ve dikkatle mümkündür.

Yerel Mahkemece, Hukuk Genel Kurulu kararının dosya temyize gönderilirken alınması gereken giderler kullanılarak taraflara tebliği ile karar düzeltme istemlerine olanak sağlanması, bu yola başvurulması halinde karar düzeltme istemlerinin incelenmesi için Yargıtay'a gönderilmesi, gidilmediği takdirde ise diğer takip eden işlemlerin yapılması gerekirken; hiçbir işlem yapılmadan dosyanın Yargıtay'a gönderilmiş olması beklenen özen ve dikkate uygun düşmediği gibi, zaman kaybına ve giderlerin artmasına da neden olmaktadır.

Öyle ise mahkemece yapılacak iş; Hukuk Genel Kurulu kararının taraflara tebliği ile karar düzeltme isteme olanağı tanımak; bu yola başvurulması halinde istemin incelenmesi için dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna göndermek; başvurulmaması halinde de takip eden işlemleri de buna göre gerçekleştirmek olmalıdır.

Açıklanan eksikliğin giderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekir.

S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 06.04.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.