BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sanığın ATM'den Para Çekmeye Çalışan Şikayetçiye Yardım Etme Bahanesiyle Şifresini Öğrendiği Kredi Kartıyla Para Çekme Eyleminde Suçun Oluştuğu )

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2007/8741                   www.neohukuk.net

K. 2010/5625

T. 3.5.2010

• BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI ( Sanığın ATM'den Para Çekmeye Çalışan Şikayetçiye Yardım Etme Bahanesiyle Şifresini Öğrendiği Kredi Kartıyla Para Çekme Eyleminde Suçun Oluştuğu )

• DOLANDIRICILIK ( Sanığın ATM'den Para Çekmeye Çalışan Şikayetçiye Yardım Etme Bahanesiyle Şifresini Öğrendiği Kredi Kartıyla Para Çekme Eyleminde Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Oluştuğu )

• ADLİ PARA CEZASI ( Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması - Belirlenecek Adli Para Cezasının Miktarı Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olamayacağı )

• ATM'DEN PARA ÇEKMEYE ÇALIŞAN ŞİKAYETÇİYE YARDIM ETME BAHANESİYLE ŞİFRESİNİ ÖĞRENME ( Kredi Kartıyla Para Çekme Eyleminde Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Oluştuğu )

5237/m.

53,158/1,245/1

 

ÖZET : Sanığın ATM'den para çekmeye çalışan şikayetçiye yardım etme bahanesiyle şifresini öğrendiği kredi kartıyla para çekme eyleminin 5237 sayılı Yasa'nın 245/1. maddesindeki suçu oluşturduğu gözetilmelidir. 5237 sayılı Yasa'nın 158/1. maddesine göre belirlenecek adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen haksız menfaatin iki katından az olamaz.

DAVA VE KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak:

1- ) ATM'den para çekmeye çalışan şikayetçinin yardım istemesi üzerine, kartın şifresini öğrendikten sonra "kartın makinede sıkıştı, bankaya girip görevlilerden kartını geri iste" diyerek şikayetçinin ATM'den uzaklaşmasıyla öğrendiği şifre ile hesaptaki 450 TL parayı çeken sanığın eyleminin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK'nın 245/1. maddesindeki "her ne suretle olursa olsun başkasına ait banka kartını ele geçirip, rızası olmaksızın kullanmak" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde uygulama yapılması,

2- ) Adli sicil bültenindeki mahkumiyetlerine ilişkin karar örneklerinin, kesinleşme ve infaz tarihlerini içerecek şekilde getirtilip incelenerek, sonucuna göre sanık hakkında TCK'nın 58. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması,

3- ) 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 1. fıkranın ( c ) bendinde yazılı kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık haklarından şartla tahliye tarihine kadar, diğer hak yoksunluklarının ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanacağının gözetilmemesi,

4- ) Kabul ve uygulamaya göre de;

a ) 5237 sayılı Yasa'da 765 sayılı Yasa'dan farklı olarak "gün para cezası sistemi" kabul edildiği, bu sistemde nispi para cezasına yer verilmediği, 29.06.2005 gün ve 5377 sayılı Yasa'nın 19. maddesiyle 5237 sayılı TCK'nın 158. maddesinin 1. fıkrasına eklenen son cümledeki "...adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz." hükmünün uygulanabilmesi için öncelikle suçtan elde edilen haksız menfaat miktarının belli olması gerektiğinden, 5237 sayılı TCK'nın 158. maddesinin 1. fıkrasının ( e ), ( f ) ve ( j ) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde maddede öngörülen 5 ila 5.000 tam gün arasında belirlenecek gün sayısı üzerinden varsa artırım ve indirim maddeleri uygulanarak tespit olunan sonuç gün ile bir gün karşılığı 20-100 YTL arasında takdir edilecek miktarın çarpımı ile bulunan miktar, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az ise adli para cezası asgari bu miktara yükseltilerek, bu miktar üzerinden TCK'nın 62. maddesi uygulanarak sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şeklide uygulama yapılması,

b ) 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi ile 1/6 oranında indirim yapılırken hesap hatası yapılarak fazla adli para cezasına hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca istem gibi ( BOZULMASINA ), kazanılan hakkın saklı tutulmasına, 03.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.