UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanıkta Ele Geçen Tütünle Karışık Maddenin Uyuşturucu veya Uyarıcı Nitelikte Madde Olup Olmadığına İlişkin Analiz Yaptırılıp Yaptırılmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2009/5405                    www.neohukuk.net

K. 2010/710

T. 21.1.2010

• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanıkta Ele Geçen Tütünle Karışık Maddenin Uyuşturucu veya Uyarıcı Nitelikte Madde Olup Olmadığına İlişkin Analiz Yaptırılıp Yaptırılmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

• TÜTÜNLE KARIŞIK MADDE ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Nitelikte Madde Olup Olmadığına İlişkin Analiz Yaptırılıp Yaptırılmadığı Araştırılarak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma )

• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Telefon Konuşmalarında Geçen ve Ticaretini Yaptıkları İleri Sürülen Maddelerin Bulunamaması Nedeniyle Uyuşturucu veya Uyarıcı Nitelikte Olup Olmadıklarının Saptanamadığı - Uyuşturucu Madde Ticareti Yaptıklarına İlişkin Yeterli Delil Bulunmadığı )

5237/m.

188, 191

 

 

ÖZET : Sanıkta ele geçen tütünle karışık maddenin uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte madde olup olmadığına ilişkin analiz yaptırılıp yaptırılmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmelidir.

Kendilerinde uyuşturucu madde ele geçmeyen sanıkların, diğer sanıklarda yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgilerinin saptanamadığı, telefon konuşmalarında geçen ve ticaretini yaptıkları ileri sürülen maddelerin bulunamaması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olup olmadıklarının saptanamadığı, böylece uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına ilişkin yeterli delil bulunmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar Tamer, Yaşar, Ahmet Y., Sadettin, Ahmet Yy., Ümit, Recep, Selahattin, Fatih D., Erdal, Ercan, Tahsin, Reşat, Mustafa Ç., Murat, Gürkan, Umut, Hakan, İbrahim, Erdem, M.Kazım, İsmail, Mahmut, Fatih K., Mustafa C., Uğur ve Haşim hakkında ( İstanbul Onuncu Ağır Ceza Mahkemesi )'nce yapılan yargılama sonunda, 20.03.2008 tarihinde, 2006/393 esas ve 2008/72 karar sayı ile sanık Hakan'ın beraatine ve diğer sanıkların mahkumiyetlerine hükmedildiği; hükümlerin sanıklar Tamer, Yaşar, Fatih K., Umut, Erdal, Mustafa Ç. ve Mustafa C. ile sanıklar Umut, İsmail, Uğur, Tamer, Fatih D., Ümit, Gürkan, Mahmut, Ahmet Y., Recep, Selahattin, Haşim, Sadettin, Murat, Reşat, Erdem, İbrahim, Erdal, Ercan, Ahmet Yy. ve Tahsin müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Ahmet, Tahsin ve Hakan'ın temyiz isteminin reddi, sanıklar Tamer, Ümit, Sadettin ve Yaşar hakkındaki hükümlerin onanması, diğer sanıklar hakkındaki hükümlerin ise bozulması isteğiyle dava dosyasının 27.04.2009 tarihli tebliğname ekinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : A- Sanık Hakan hakkında verilen hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesi:

Hükmün gerekçesine yönelik temyiz itirazları bulunmayan sanık müdafiinin beraat kararını temyiz etmede hukuki yararı bulunmadığından, CMUK'nın 317. maddesi gereğince temyiz isteminin REDDİNE,

B- Sanıklar Tamer, Yaşar, Ahmet Yy., Ümit, Murat, Fatih K. ve Uğur hakkında verilen hükümlerin incelenmesi:

Sanık Ümit ve müdafii ile sanık Tamer'in temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin istemlerinin, hükmedilen cezanın süresine göre, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 8/1, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 318. ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek dosya üzerinde inceleme yapılmıştır.

Değişik tarihlerde birden fazla kişiye uyuşturucu madde sattıkları anlaşılan sanıklar Tamer ve Ahmet Yy. hakkında TCK'nın 43. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı; aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tipi ile artırma ve indirme nedenleri tartışılarak yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından sanıklar Tamer, Yaşar ve Fatih K. ile sanıklar Ahmet Yy., Ümit, Murat, Fatih K. ve Uğur müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Adli para cezalarının 5083 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu'nun 04.04.2007 tarih ve

2007/11963 sayılı kararının 1. maddesi uyarınca Türk Lirası ( TL ) olarak belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Tamer, Yaşar ve Fatih K. ile sanıklar Ahmet Y., Ümit, Murat, Fatih K. ve Uğur müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin CMUK'nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun'un 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hükümde yer alan "YTL" ibaresinin "TL" olarak değiştirilmesi suretiyle; hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

C- Sanık Selahattin hakkında verilen hükmün incelenmesi:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Evinde ele geçen 4,92 gramdan ibaret esrarı kullanmak için bulundurduğunu belirten sanığın savunmasının aksine, sözü edilen uyuşturucu maddenin ticaretini yaptığına ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu yerine, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA,

D- Sanık Mahmut hakkında verilen hükmün incelenmesi:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde tartışılan delillere ve dosya içeriğine uygun gerekçeye göre; sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak:

Sanığın 13.04.2007 tarihinde yakalandığında üzerinde ele geçen tütünle karışık maddenin uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte bir madde olup olmadığına ilişkin analizin yaptırılıp yaptırılmadığı araştırılıp, yaptırılmadığının anlaşılması halinde bu konuda gerekli ekspertiz raporu alınarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA,

E- Sanıklar Ahmet Y., Sadettin, Recep, Fatih D., Erdal, Ercan, Tahsin, Reşat, Mustafa Ç., Gürkan, Umut, İbrahim, Erdem, M.Kazım, İsmail, Mustafa C. ve Haşim hakkında verilen hükümlerin incelenmesi:

CMK'nın 34/2 ve 231/2. maddeleri uyarınca kanun yolu başvuru süresinin ne zaman başlayacağının kararda belirtilmemiş olması nedeniyle, sanıklar Ahmet Y. ve Tahsin hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin öğrenme üzerine ve süresinde olduğu kabul edilmiştir.

Sanık Gürkan, Umut ve Mahmut ile müdafilerinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin istemlerinin, hükmedilen cezanın süresine göre, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 8/1, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 318 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek dosya üzerinde inceleme yapılmıştır.

Kendilerinde uyuşturucu madde ele geçmeyen sanıkların, diğer sanıklarda yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgilerinin saptanamadığı, telefon konuşmalarında geçen ve ticaretini yaptıkları ileri sürülen maddelerin bulunmaması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olup olmadığının teknik yöntemlerle belirlenemediği, böylece sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraatleri yerine hükümlülüklerine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanıklar Umut, Erdal, Mustafa Ç. ve Mustafa C. ile sanıklar Umut, İsmail, Fatih D., Gürkan, Recep, Haşim, Sadettin, Reşat, Erdem, İbrahim, Erdal, Ahmet Y., Tahsin ve Ercan müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükmün kısmen isteme uygun olarak BOZULMASINA, 21.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.