2863 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın Maliki Olan Sanığın İzin Almadan Diğer Sanıklarla İnşaat Sözleşmesi Akdederek İnşai Müdahale Yaptırdığı - Suçun Sanık Yönünde

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2008/367                       www.neohukuk.net

K. 2010/9239

T. 10.6.2010

• 2863 SAYILI YASA'YA AYKIRILIK ( Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın Maliki Olan Sanığın İzin Almadan Diğer Sanıklarla İnşaat Sözleşmesi Akdederek İnşai Müdahale Yaptırdığı - Suçun Sanık Yönünden de Oluştuğu )

• KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI ( Olarak Tescil Edilen Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın Maliki Olan Sanığın İzin Almadan Diğer Sanıklarla İnşaat Sözleşmesi Akdederek İnşai Müdahale Yaptırdığı - Suçun Sanık Yönünden de Oluştuğu )

• KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU’NA MUHALEFET ( Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın Maliki Olan Sanığın İzin Almadan Diğer Sanıklarla İnşaat Sözleşmesi Akdederek İnşai Müdahale Yaptırdığı - Suçun Sanık Yönünden de Oluştuğu )

• İNŞAİ MÜDAHALE ( 2863 Sayılı Yasaya Aykırılık - Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın Maliki Olan Sanığın İzin Almadan Diğer Sanıklarla İnşaat Sözleşmesi Akdederek İnşai Müdahale Yaptırdığı/Suçun Sanık Yönünden de Oluştuğu )

2863/m.

65/b

 

ÖZET : Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen özel mülkiyete ait taşınmazın maliki olan sanığın koruma bölge kurullarından izin almadan diğer sanıklarla inşaat sözleşmesi akdederek inşai müdahale yaptırdığı anlaşıldığından atılı suçun sanık yönünden de oluştuğunun kabulü gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : I- Sanık Sema hakkındaki hükmün incelenmesinde;

2863 sayılı Yasa'nın 65/b maddesinde sit alanlarında koruma amaçlı imar planlarına ve koruma bölge kurallarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranların cezalandırılacağı düzenlenmiş olup, İstanbul III nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.01.2004 gün ve 14269 sayılı kararında belirtildiği üzere Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.12.1974 tarih 8172 sayılı kararıyla tespit ve ilan edilen Boğaziçi sit alanında 24.06.1983 tarih 15175 sayılı kararıyla geri görünüm ve etkilenme bölgesinde kalan, Kurulun 16.07.2003 tarih 13891 sayılı kararıyla II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen özel mülkiyete ait taşınmazın maliki olan sanığın koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın diğer sanıklarla inşaat sözleşmesi akdederek inşai müdahale yaptırdığı ve dosya kapsamına göre atılı suçun sanık yönünden de oluştuğu gözetilmeden mahkumiyet yerine yazılı gerekçelerle beraatına karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak ( BOZULMASINA ),

II- Sanıklar Ahmet, Y.Selim ve Şenol hakkındaki hükmün incelenmesinde;

5271 sayılı CMK'nın 5560 sayılı Yasa ile değişik 231. maddesinin 5 ve 14. fıkralarında değişiklik yapan 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması olanaklı hale geldiğinden, 5237 sayılı TCK'nın 7. maddesi gözetilerek, yasal koşullarının oluşup oluşmadığının saptanması ve sonucuna göre uygulama yapma görevinin de yerel mahkemeye ait bulunması zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 10.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.