BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( TCK. Md. 53/5'de Yer Alan Cezanın Bir Katından Anlaşılması Gerekenin Cezanın Kendisinin Olduğu - Hükmedilen Hapis Cezasını Geçemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2006/5199                                     www.neohukuk.net

K. 2010/3536

T. 12.5.2010

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( TCK. Md. 53/5'de Yer Alan Cezanın Bir Katından Anlaşılması Gerekenin Cezanın Kendisinin Olduğu - Hükmedilen Hapis Cezasını Geçemeyeceği )

• KOŞULLU SALIVERME ( Gerçekleşene Kadar Hak Yoksunluğuna Hükmedilmesi Gerektiğinin Gözetileceği )

5237/m. 53

ÖZET : 5237 sayılı Yasa'nın 53/5. maddesinde yer alan cezanın bir katından anlaşılması gereken cezanın kendisi olup hükmedilen hapis cezasını geçemez.

53/1. maddenin c bendi uyarınca koşullu salıvermeye kadar hak yoksunluğuna hükmedilmesi gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Zimmet suçundan sanık Yusuf'un bozma üzerine yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair, ( Ankara Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi )'nden verilen 18.07.2005 gün ve 2005/213 Esas, 2005/163 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 sayılı TCK'nın 53/5. maddesinde yer alan "... cezanın infazından sonra işlemek üzere hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkilerin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir." şeklindeki düzenlemeye göre; cezanın bir katından anlaşılması gerekenin, cezanın kendisi olup hükmedilen 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasını geçemeyeceği gözetilmeden cezanın 1.5 katı olan 3 yıl 13 ay 20 gün süreyle yasaklanma kararı verilmesi,

53/1. maddenin c bendi uyarınca koşullu salıvermeye kadar hak yoksunluğuna hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.