HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Adli Sicil Kaydına Göre Sabıkasız Olan Sanık Hakkında Kurulan Hükmün Açıklanmasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine İlişkin Bir Değerlendirme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2009/14972                                   www.neohukuk.net

K. 2009/11539

T. 10.6.2009

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Adli Sicil Kaydına Göre Sabıkasız Olan Sanık Hakkında Kurulan Hükmün Açıklanmasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine İlişkin Bir Değerlendirme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

• ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE SABIKASIZ OLAN SANIK ( Hakkında Kurulan Hükmün Açıklanmasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine İlişkin Bir Değerlendirme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

• ERTELEME ( Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali - Adli Sicil Kaydına Göre Sabıkasız Olan Sanık Hakkında Kurulan Hükmün Açıklanmasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine İlişkin Bir Değerlendirme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

• AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ ( Adli Sicil Kaydına Göre Sabıkasız Olan Sanık Hakkında Kurulan Hükmün Açıklanmasının Ertelenip Ertelenmeyeceğine İlişkin Bir Değerlendirme Yapılmadan Karar Verilemeyeceği )

5271/m.231

ÖZET : Adli sicil kaydına göre sabıkasız olan sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihinde yürürlükte olan 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi gereği açıklanmasının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin bir değerlendirme yapılmadan ve ulaşılan sonuç gerekçeye yansıtılmadan mahkumiyete karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan sanık Aynur'un, 5237 sayılı TCY'nin 233/1, 52/1. maddeleri uyarınca 600 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin ( Tokat Birinci Sulh Ceza Mahkemesi )'nce verilen 11.02.2008 tarihli kararın Adalet Bakanlığı'nca 09.04.2009 gün ve 21115 sayılı yazı ile yasa yararına bozulmasının istenmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.05.2009 gün ve 100905 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi:

Tebliğnamede "Tüm dosya kapsamına göre, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanun'un 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilip verilemeyeceğinin değerlendirilmemesinde isabet görülmemiştir" denilmektedir.

Gereği görüşüldü:

KARAR : 5271 sayılı CYY'nin 231. maddesinin 5728 sayılı Yasa ile değişik 5. fıkrasında, "Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder." 6. fıkrasında ise, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; a ) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, b ) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, c ) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir." hükümleri yer almaktadır.

İncelenen somut olayda, mahkemece, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunu işleyen sanık hakkında, TCY'nin 233/1, 52/1. maddeleri uyarınca 600 TL adli para cezasına hükmolunduğu, dosya içindeki adli sicil belgesine göre sanığın sabıkasız olduğu, görülmektedir. Sanık hakkında, CYY'nin 231. maddesinin uygulanması açısından yasal bir engel bulunmadığı anlaşılmaktadır. Anılan yasa hükmü, YCGK'nın yukarıda belirtilen ilkesel nitelikteki kararıyla birlikte değerlendirildiğinde, mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CYY'nin 231. maddesinin gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Mahkemenin, karar tarihinde yürürlükte bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CYY'nin 231. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapmadan ve ulaştığı sonucu gerekçeye yansıtmadan kurduğu mahkumiyet hükmünün hukuka aykırı olduğu açıktır.

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçundan sanık Aynur hakkında, Tokat Birinci Sulh Ceza Mahkemesi'nce kesin olarak verilen 11.02.2008 gün ve 2007/782-2008/157 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Yargılama Yasasının 309. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), anılan Yasa maddesinin 4/b fıkrası uyarınca sonraki işlemlerin hükmü veren mahkemece mahallinde yapılmasına, 10.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.