ÇOCUK MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİ ( Kurulduğu İl ve İlçenin Mülki Sınırlarıyla Belirleneceği Düzenlemesi Karşısında İl Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevrelerinin İlçeleri de Kapsayacağı Şeklinde Yorumlanamayacağı )

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2010/23318                                    www.neohukuk.net

K. 2010/23829

T. 14.7.2010

• ÇOCUK MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRESİ ( Kurulduğu İl ve İlçenin Mülki Sınırlarıyla Belirleneceği Düzenlemesi Karşısında İl Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevrelerinin İlçeleri de Kapsayacağı Şeklinde Yorumlanamayacağı )

• KASTEN YARALAMA ( Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresinin Kurulduğu İl ve İlçenin Mülki Sınırlarıyla Belirleneceği Düzenlemesi Karşısında İl Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevrelerinin İlçeleri de Kapsayacağı Şeklinde Yorumlanamayacağı )

• İL ÇOCUK MAHKEMELERİ ( Kasten Yaralama - Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevresinin Kurulduğu İl ve İlçenin Mülki Sınırlarıyla Belirleneceği Düzenlemesi Karşısında İl Çocuk Mahkemelerinin Yargı Çevrelerinin İlçeleri de Kapsayacağı Şeklinde Yorumlanamayacağı )

5395/m.27

ÖZET : 5395 sayılı Yasa'nın 27. maddesine göre çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin kurulduğu il ve ilçenin mülki sınırlarıyla belirleneceği düzenlemesi karşısında, il çocuk mahkemelerinin yargı çevrelerinin ilçeleri de kapsayacağı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.

DAVA : Kasten yaralama suçundan sanık Kubilay hakkında yapılan yargılama sonunda mahkemenin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Kayseri Çocuk Mahkemesi'ne gönderilmesine dair Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin 19.11.2008 tarihli ve 2007/140 esas, 2008/260 sayılı kararını müteakip, dosyanın gönderildiği Kayseri Çocuk Mahkemesi'nce de verilen 05.04.2009 tarihli ve 2009/364-277 sayılı görevsizlik kararı üzerine oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın tevdi edildiği Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen, Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, 28.05.2009 tarihli ve 2009/696 müteferrik sayılı karardan sonra, Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nce yürütülen yargılama sonunda, yeniden mahkemenin görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Kayseri Çocuk Mahkemesi'ne gönderilmesine dair verilen 31.12.2009 tarihli ve 2009/143-242 sayılı kararı takiben, dosyanın gönderildiği Kayseri Çocuk Mahkemesi'nce de verilen 26.02.2010 tarihli ve 2010/173-115 sayılı görevsizlik kararı üzerine oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi amacıyla dosyanın intikal ettirildiği ( Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi )'nce verilen, Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, 12.03.2010 tarihli ve 2010/364 müteferrik sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 06.06.2010 gün ve 2010/6707/36239 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24.06.2010 gün ve 2010/146734 sayılı tebliğnamesiyle Dairemize gönderilmekle okundu.

KARAR : Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 25/1. maddesindeki "Çocuk Mahkemesi, tek hakimden oluşur. Bu mahkemeler her il merkezinde kurulur. Ayrıca bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu gözönünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak kurulabilir" hükmü ile anılan Kanun'un 27/1. maddesindeki "Çocuk Mahkemelerinin yargı çevresi kurulduğu il ve ilçe mülki sınırlarıyla belirlenir" şeklindeki düzenlemelerden, il çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin il mülki sınırları ile belirlendiği, ilin mülki sınırlarının il ve ilçeleri kapsayan idari sınırları ihtiva ettiği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, Kayseri Çocuk Mahkemesi'nin yargı alanının sınırlarını değiştirdiğine veya daralttığına ilişkin herhangi bir kararının da bulunmadığı gözetilmeden Kayseri Çocuk Mahkemesi'nin görevsizlik kararlarının kaldırılması yerine yazılı şekilde gerekçeyle Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararlarının kaldırılmasında isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 27. maddesinin 1. fıkrasında, çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin, kurulduğu il ve ilçenin mülki sınırlarıyla belirleneceği düzenlenmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, çocuk ağır ceza mahkemeleri yönünden farklı bir düzenleme yapılıp, bu mahkemelerin yargı çevresinin, bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları olduğu hükme bağlanmış, bu şekilde çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresi farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Çocuk mahkemelerinin yargı çevresinin, kurulduğu il ve ilçenin mülki sınırlarıyla belirlenmesi karşısında, il merkezi veya ilçe merkeziyle sınırlı yargı çevresine sahip bulunduklarında tereddüt bulunmamaktadır. Aksi halde çocuk ağır ceza mahkemeleri için ayrı bir düzenleme yapılmasının bir anlamı olmayacaktır. Yasada ayrı ayrı düzenleme yapıldığı halde, çocuk ağır ceza mahkemeleri için öngörülen yargı çevresinin çocuk mahkemeleri için de geçerli olduğundan söz edilemez. Anılan maddenin 3. fıkrasında ise coğrafi durum ve iş yoğunluğu gözönünde tutularak çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belirlenmesine veya değiştirilmesine Adalet Bakanlığı'nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca karar verileceğinin düzenlenmesi ve Kayseri Çocuk Mahkemesi'nin yargı çevresini genişleten herhangi bir kurul kararı da bulunmaması karşısında, yargı çevresinin ilçeleri de kapsayacağı şeklinde yorum yapılması mümkün bulunmamaktadır.

SONUÇ : Bu itibarla, Kayseri Çocuk Mahkemesi'nin görevsizlik kararındaki gerekçede isabetsizlik bulunmadığından, görev uyuşmazlığını çözümleyen Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Develi Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmesi yerinde görülmekle, Kayseri Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12.03.2010 gün ve 2010/364 D.İş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 14.07.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.