HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Yer Olmadığına Dair Kararların İtiraza Tabi Olduğu Temyizinin Mümkün Olmadığı )

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2010/14295                              www.neohukuk.net

K. 2010/20550

T. 22.6.2010

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Yer Olmadığına Dair Kararların İtiraza Tabi Olduğu Temyizinin Mümkün Olmadığı )

• TEMYİZİ MÜMKÜN OLMAYAN KARARLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - İtiraza Tabi Olduğu )

• İTİRAZA TABİ OLAN KARARLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması - Temyizinin Mümkün Olmadığı )

5271/m. 231, 264

5275/m. 98, 101

ÖZET : Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair kararların itiraza tabi olduğu, temyizi mümkün olmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Hükümlünün temyiz isteminin, kesinleşen hüküm ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair 24.04.2008 tarihli karara yönelik olması ve bu kararların itiraza tabi bulunması nedeniyle, istemi itiraz niteliğinde kabul edilerek incelenmek üzere merciine gönderilmesi gerektiği halde, temyiz isteminin reddine karar verildiği anlaşılmakla; 28.04.2008 tarih, 2008/36 esas sayılı red kararı kaldırılarak yapılan incelemede;

Hükümlü hakkında kasten yaralama suçundan mahkumiyetine dair hükmün kesinleşmesinden sonra, re'sen duruşma açılarak verilen 24.04.2008 tarihli, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına dair kararın, 5728 sayılı Yasa'nın geçici 1. maddesinin 2. fıkrası yollanmasıyla 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 98 ve 101. maddeleri uyarınca itiraza tabi olduğu, bu kararın temyizi mümkün olmadığından, 5271 sayılı CMK'nın 264. maddesine göre de, kanun yolunun ve merciin belirlenmesinde yanılma, başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağından,

SONUÇ : Hükümlünün dilekçesi itiraz niteliğinde kabul edilerek itirazın merciince incelenmesi için dosyanın incelenmeksizin mahalline İADESİNE, 22.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.