HİZMET TESPİTİ ( Davacının Davalı İşyerinde Geçen Çalışmalarının Kısmi veya Tam Gün Süreli Olup Olmadığının Anlaşılabilmesi İçin Davacının Günlük Mesaisinin Tamamını Bu İşe Ayırıp Ayırmadığının ve Aynı İşyerinde Tam Gün Süreli Çalışan Emsal Çalışanla

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2009/7144              www.neohukuk.net

K. 2010/5510

T. 10.5.2010

• HİZMET TESPİTİ ( Davacının Davalı İşyerinde Geçen Çalışmalarının Kısmi veya Tam Gün Süreli Olup Olmadığının Anlaşılabilmesi İçin Davacının Günlük Mesaisinin Tamamını Bu İşe Ayırıp Ayırmadığının ve Aynı İşyerinde Tam Gün Süreli Çalışan Emsal Çalışanlarla Aynı İşi Yapıp Yapmadığının Tespiti Gerektiği )

 

• ÇALI

ŞMA SÜRESİ( Kısmi veya Tam Gün Süreli Olup Olmadığının Anlaşılabilmesi İçin Davacının Günlük Mesaisinin Tamamını Bu İşe Ayırıp Ayırmadığının ve Aynı İşyerinde Tam Gün Süreli Çalışan Emsal Çalışanlarla Aynı İşi Yapıp Yapmadığının Tespiti Gerektiği )

 

• TAM / KISMİ

SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ( Hizmet Tespiti Davası - Davacının Günlük Mesaisinin Tamamını Bu İşe Ayırıp Ayırmadığının ve Aynı İşyerinde Tam Gün Süreli Çalışan Emsal Çalışanlarla Aynı İşi Yapıp Yapmadığının Tespiti Gerektiği )

 

4857/m.

63

 

 

ÖZET : Dava, çalış

manın tespiti istemidir. Davacının davalı işyerinde geçen çalışmalarının kısmi veya tam gün süreli olup olmadığının anlaşılabilmesi için, davacının günlük mesaisinin tamamını bu işe ayırıp ayırmadığının ve aynı işyerinde tam gün süreli çalışan emsal çalışanlarla aynı işi yapıp yapmadığının ya da tam gün süreli çalışan emsal çalışanlara göre önemli ölçüde daha az çalışıp çalışmadığının belirlenmesi gerekir.

 

DAVA : Davacı

, 1992-2008 yılları arasında davalılardan Bakanlığa ait işyerinde, 19.09.1994-12.06.1995 tarihleri arasında ise davalı B... A.Ş.'ye ait işyerlerinde çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkeme ilamı

nda belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

 

Hükmün davalı

lardan Kurum ile Milli Eğitim Bakanlığı vekillerince temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

 

KARAR : Davacı

, davalı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne ait işyerlerinde 1992-1994 ve 1995-2008 yılları arasındaki eğitim ve öğretim dönemlerinde, 19.09.1994-12.06.1995 tarihleri arasında ise Ankara Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı B... A.Ş.'de aylık 30 tam gün süre ile hizmet akdine dayalı olarak çalıştığını ileri sürerek bu dönemlerde Kuruma bildirilmeyen çalışma sürelerinin tespitini istemiştir.

 

Mahkemece, davalı

B... A.Ş. işyerindeki çalışmaları Kuruma bildirildiğinden 19.09.1994-12.06.1995 tarihleri arasındaki döneme ilişkin istemin reddine, davalı Milli Eğitim Bakanlığı hakkında açılan davanın kabulü ile davacının bu davalıya bağlı işyerinde Kuruma bildirilen süre dışında 1815 gün hizmetinin bulunduğunun tespitine karar verilmiştir.

 

Dosyadaki kayı

t ve belgelerden, davacının davalı B... A.Ş. işyerinden 01.11.1994-31.01.1995 tarihleri arasında çalışmalarının Kuruma tam olarak bildirildiği, davalı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Akşam Sanat Okullarında ise 02.11.1992-28.02.2008 tarihleri arasında B... A.Ş. işyerinde çalıştığı 1994-1995 eğitim dönemi dışında her yıl işe giriş ve çıkışlarının yapıldığı ve dosyaya sunulan 1992-1996 yılları arasındaki ait imzalı ücret bordrolarında ve davacı ile imzalanan 14.11.2007-31.05.2008 tarihleri arasını kapsayan usta öğretici sözleşmesinde 7,5 saatlik çalışmanın bir gün kabul edilmek üzere Kuruma bildirileceğinin kararlaştırıldığı, diğer yılların ücret bordroları ile ders programlarının, puantajların ve her yıl açılan kurslarda kaçar saat derse girileceğine dair program ve bunların kaymakamlık olur yazılarının, görevlendirme belgelerinin getirtilmediği anlaşılmaktadır.

 

21.05.1977 tarihli Milli Eğ

itim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine ilişkin 04.11.1983 tarihli Bakanlar Kurulu kararında kadrolu bulunmayan uzman ve usta öğreticilerin "ders ücreti karşılığı" görevlendirileceği açıkça belirtilmiştir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesi ( 1475 sayılı Kanun'un 61. maddesi ) gereğince 7,5 saatlik çalışma süreleri bir gün kabul edilmektedir. Aynı Kanun'un 13. maddesinde ise kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmeleri ile ilgili düzenleme yer almaktadır.

 

Öte yandan, davacı

nın çalışmalarının geçtiğini ileri sürdüğü işyeri bir kamu kuruluşuna aittir. Kamu kuruluşlarında çalışanların kayıtlara geçirilmesi ve ücret ödemelerinin belgelere dayandırılması asıldır. Nitekim, davacıya ait çalışmaların resmi kayıtlara intikal ettirildiği de tartışmasızdır. Mahkemece, davacının kayıtlarda gözükmeyen çalışmaların hangi nedenle bildirim dışı kaldığı gereğince ve yeterince araştırma konusu yapılmamıştır.

 

Somut olayda davacı

nın davalı işyerinde hizmet akdine bağlı olarak çalıştığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, davacının davalı işyerinde geçen çalışmalarının kısmi veya tam süreli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Hal böyle olunca davacının günlük mesaisinin tamamını bu işe ayırıp ayırmadığının ve aynı işyerinde tam gün süreli çalışan emsal çalışanlarla aynı işi yapıp yapmadığının ya da tam gün süreli çalışan emsal çalışanlara göre önemli ölçüde daha az çalışıp çalışmadığını belirlemek için davalı işyerinden davacı adına düzenlenen puantaj kayıtları, ders programları, görevlendirme yazıları, devam-devamsızlık çizelgesi ile tüm ücret belgeleri getirtilip birlikte incelenmeli, okula geliş ve ayrılış saatleri de gözönüne alınarak davacının günlük girilen ders saati itibariyle mesaisini tam gün olarak davalı işveren nezdinde geçirip geçirmediği, diğer bir anlatımla bir günlük çalışma mesaisinin tümünü davalı işyerine hasredip etmediği saptanmalı, daha az saat derse girilen günlerde tam gün mesaisinin davalı işveren nezdinde geçtiği kabul edilemeyeceğine göre 7,5 saatlik çalışmanın 1 gün kabul edilmek suretiyle hesap yapılması gerekirken, mahkemece ifadeleri yetersiz olan tanık beyanlarını esas alan bilirkişi raporuna göre sonuca gidilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

 

O halde, davalı

ların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

 

SONUÇ : Hükmün yukarı

da açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), 10.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.