HAKİMİN REDDİ İSTEMİ ( Dava Taraflarından Herbiri HUMK Madde 29’da Sayılan Sebeplerin Varlığı Halinde Davaya Bakan Hakimin Reddi İsteminde Bulunabileceği - Reddin Kötü Niyetle Yapıldığının Anlaşılması ve Talebin Esas Yönünden Kabul Edilmemesi Halinde

T.C.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2009/15117            www.neohukuk.net

K. 2009/18029

T. 7.12.2009

• HAKİMİN REDDİ İSTEMİ ( Dava Taraflarından Herbiri HUMK Madde 29’da Sayılan Sebeplerin Varlığı Halinde Davaya Bakan Hakimin Reddi İsteminde Bulunabileceği - Reddin Kötü Niyetle Yapıldığının Anlaşılması ve Talebin Esas Yönünden Kabul Edilmemesi Halinde Red Talebinde Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği )

 

• REDDİ

HAKİM ( Merci Tarafından Yapılacak İnceleme Sonucu Reddin Kötü Niyetle Yapıldığının Anlaşılması ve Talebin Esas Yönünden Kabul Edilmemesi Halinde Red Talebinde Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği )

 

• İ

DARİ PARA CEZASI ( Hakimin Reddi İsteminde - Reddin Kötü Niyetle Yapıldığının Anlaşılması ve Talebin Esas Yönünden Kabul Edilmemesi Halinde Red Talebinde Bulunanlara Verileceği )

 

• KÖTÜNİ

YET ( Hakimin Reddi İsteminde - Reddin Kötü Niyetle Yapıldığının Anlaşılması ve Talebin Esas Yönünden Kabul Edilmemesi Halinde Red Talebinde Bulunanlara İdari Para Cezası Verileceği )

 

1086/m.

29, 36/IV, 53

 

 

ÖZET : Dava tarafları

ndan herbiri HUMK madde 29’da sayılan sebeplerin varlığı halinde davaya bakan hakimin reddi isteminde bulunabilir. Merci tarafından yapılacak inceleme sonucu reddin kötü niyetle yapıldığının anlaşılması ve talebin esas yönünden kabul edilmemesi halinde, red talebinde bulunanlara idari para cezası verilir. Verilecek idari para cezasının miktarı, reddin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan para cezasına ilişkin Yasa hükümlerine göre belirlenir.

 

DAVA : Taraflar arası

nda görülen işasın ertelenmesi davası sırasında müdahil şirketler vekili 27.04.2009 günlü dilekçesiyle reddi hakim yoluna başvurmuştur.

 

Bu konuda verilen kararı

n Yargıtayca incelenmesi müdahil şirketler vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi ve gereği düşünüldü:

 

KARAR : Müdahil

şirketler vekili, 27.04.2009 günlü dilekçesinde; işas erteleme talebinde bulunan davacışirketin mahkemeye sunduğu ve üçüncü şahıs konumundaki 7 ayrı şirketle yapıldığı iddia edilen sözleşme asılları dosyaya celbedilmeden davacı talebi konusunda işlem yapıldığını belirterek, reddi hakim talebinde bulunmuştur. Konuyu inceleyen mercii talebi esastan reddetmiş, talepte bulunanların kötü niyetli oldukları kabul edilerek yeniden değerlendirme oranları da dikkate alınıp HYUY'un 36/IV. maddesi hükmü gereğince ayrı ayrı en üst sınırdan 5.600.-TL. idari para cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiş, hüküm müdahiller vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

1- İ

ncelenen dosya kapsamına göre hakimin reddi için ileri sürülen nedenler HYUY'un 29. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir.

 

Açı

klanan nedenlerle hükmün esasına yönelik temyiz itirazlarının reddi ile onanmasına karar vermek gerekmiştir.

 

2- Müdahil

şirketler vekilinin para cezasına yönelik temyiz itirazlarına gelince;

 

Hakimin reddi isteminin reddine dair verilecek kararlarda reddin yapı

ldığı tarihte yürürlükte bulunan para cezasına ilişkin yasa hükümlerinin uygulanması gerekir. Bilindiği gibi, 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren Temel Ceza Yasalarında Uyum Amacıyla Çeşitli Yasalarda ve Diğer Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5728 Sayılı Yasa’nın 10. maddesi ile 1086 sayılı HYUY'un 36/IV ve V maddeleri değiştirilmiştir. Buna göre, HYUY'un 36/IV maddesi; "Ret talebinin, kötü niyetle yapıldığının anlaşılması ve esas yönünden kabul edilmemesi halinde, talepte bulunanların her birine mahkemece beş yüz Türk Lirasından beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir." aynı Yasanın 36/V maddesi ise; "Hakim hakkında aynı davada aynı tarafca tekrar ileri sürülen ret talebinin reddi halinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen idari para cezasının iki katından az olamaz." Ayrıca, 31 Mart 2005 gün 25772 mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Yasası’nın 1/c, 2, 3, 4/2 ve 16/1 madde hükümlerinde Yasa koyucu; çeşitli yasalardaki idari para cezalarının kabahat nevinden sayıp, bu eylemleri Kabahatler Yasası kapsamına aldığından, HYUY'un 36/IV maddesi hükmünde belirtilen idari para cezasının da Kabahatler Yasası hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

 

O halde; yukarı

daki açıklamalar çerçevesinde, 5728 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 08.02.2008 tarihinden sonraki hakim redlerinde; merci tarafından yapılacak inceleme sonucu reddin kötü niyetle yapıldığının anlaşılması ve talebin esas yönünden kabul edilmemesi halinde, talepte bulunanlara verilecek idari para cezasının miktarının tespitinde kullanılacak gerekçenin 5326 sayılı Kabahatler Yasası’nın 17/2 ve 7. maddesi hükümlerine uygun bulunması zorunludur.

 

Somut olayda hakim reddi talebi reddedildiğ

i halde mahkemece; HYUY'un 36/IV maddesi hükmünde belirtilen idari para cezasının en üst sınırından cezalar verilmiş olmalarına karşın, kurulan hükümde 5326 sayılı Kabahatler Yasası’nın 17/2. maddesinde belirtilen ölçüler tartışılmamış olması usul ve yasalara aykırıdır.

 

SONUÇ : Yukarı

da açıklanan nedenlerle;

 

1- Müdahil

şirketler vekilinin esasa yönelik temyiz itirazlarının reddi ile hükmün yukarıda ( 1 ) no’lu bentte belirtilen gerekçelerle ONANMASINA,

 

2- Müdahil

şirketler vekilinin para cezasına yönelik temyiz itirazlarının yukarıda ( 2 ) no’lu bentte açıklanan gerekçelerle kabulü ile hükmün bu bölümünün BOZULMASINA, 07.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.