TENKİS ( Sabit Tenkis Oranına Göre Tasarrufa Konu Taşınmazların Bölünmesi Mümkün İse Bu Kısımlar Bağımsız Bölümler Halinde Tescil Edilmesi Gerektiği - Tasarrufa Konu Taşınmazların Bölünmesi Mümkün Olmadığında Davacıya Seçimlik Hakkının Kullandırılmas

.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/3165          www.neohukuk.net

K. 2010/3592

T. 7.5.2010

• TENKİS ( Sabit Tenkis Oranına Göre Tasarrufa Konu Taşınmazların Bölünmesi Mümkün İse Bu Kısımlar Bağımsız Bölümler Halinde Tescil Edilmesi Gerektiği - Tasarrufa Konu Taşınmazların Bölünmesi Mümkün Olmadığında Davacıya Seçimlik Hakkının Kullandırılması Gerektiği )

 

• SAKLI PAY ( Sabit Tenkis Oranı

na Göre Tasarrufa Konu Taşınmazların Bölünmesi Mümkün İse Bu Kısımlar Bağımsız Bölümler Halinde Tescil Edilmesi Gerektiği )

 

• SABİ

T TENKİS ORANI ( Tasarrufa Konu Taşınmazların Bölünmesi Mümkün Olmadığında Davacıya Seçimlik Hakkının Kullandırılması Gerektiği )

 

743/m.

506

 

 

ÖZET : Sabit tenkis oranı

na göre tasarrufa konu taşınmazların bölünmesi mümkün ise, bu kısımlar bağımsız bölümler halinde tescil edilmelidir. Tasarrufa konu taşınmazların bölünmesi mümkün olmadığında ise, davacıya seçimlik hakkı kullandırılmalı, tercih hakkının kullanıldığı gündeki fiyatına göre malların değeri belirlenmeli ve sabit tenkis oranına göre nakdi ödemede bulunulmalıdır.

 

DAVA : Taraflar arası

nda görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği görüşüldü:

 

KARAR : Yargı

tay bozma ilamında özetle; "muris A.Saim'in 17 ve 18 numaralı bağımsız bölümlerdeki 1/2'şer payını oğlu olan Tevfik'e vasiyet ettiğini, yalnız bu pay dikkate alınarak tenkis hesabı yapılıp hüküm verilmesi gerekirken, anne Sabiha'nın payı da dikkate alınarak tenkis hükmü kurulmasının doğru olmadığına" değinilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın tenkis talebi yönünden kabulüne karar verilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Mahkemece yazı

lı şekilde karar verilmiş ise de, yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Temlik konusu taşınmazların değerlerinin belirlenmesinde miras bırakanın ölüm tarihi esas alınmamış olduğundan davalıların miras hisseleri, saklı payları murisin serbest tasarruf nisabı yanlış belirlenmiştir. Doğru sonuca varılabilmesi için, davacı yönünden sabit tenkis oranı tespit edilmeli, buna göre sabit tenkis oranında tasarrufa konu taşınmazların paylaşılmalarının mümkün olup olmadıkları araştırmalı, bu araştırma sonucunda tasarrufa konu taşınmazların ayrı ayrı sabit tenkis oranında bölünebiliyor olduklarının anlaşılması halinde bu kısımların bağımsız bölümler halinde taraflar adına tesciline karar verilmelidir. Tasarrufa konu taşınmazların sabit tenkis oranında bölünmezliği ortaya çıktığında, Medeni Kanun'un 506. maddesi gereğince davacıya seçimlik ( tercih ) hakkı kullandırılmalı ve 11.11.1994 günlü, 4/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca süratle, dava konusu olup, sabit tenkis oranına göre bölünemeyen malların, tercih hakkının kullanıldığı gündeki fiyatlara göre değeri belirlenmeli ve bu değerin sabit tenkis oranıyla çarpımı ile bulunacak nakdin ödetilmesine karar verilmelidir.

 

SONUÇ : Belirtilen

şekilde araştırma ve inceleme yapılmaksızın, yetersiz bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsiz olduğu gibi; kabule göre de, dosyadaki bilgi ve belgelerden dava konusu taşınmazların taksiminin mümkün olmadığı anlaşılmasına rağmen, davacıya pay verilmiş olması da 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin 506. maddesine aykırı olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden tarafa iadesine, 07.05.2010 gününde oybirliğiile karar verildi.