ESER SÖZLEŞMESİ( PVC Doğrama İmalatından Kaynaklanan Alacağın Tahsili/İtirazın İptali - Taraflar Arasında Yazılı Anlaşma Bulunmadığından ve Davalı da Akdi İlişkinin Varlığını İnkar Ettiğinden Davacının Akdi İlişkinin Varlığını Kanıtlaması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2009/6624             www.neohukuk.net

K. 2010/1460

T. 15.3.2010

• ESER SÖZLEŞMESİ( PVC Doğrama İmalatından Kaynaklanan Alacağın Tahsili/İtirazın İptali - Taraflar Arasında Yazılı Anlaşma Bulunmadığından ve Davalı da Akdi İlişkinin Varlığını İnkar Ettiğinden Davacının Akdi İlişkinin Varlığını Kanıtlaması Gerektiği )

 

• İ

TİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Taraflar Arasında Yazılı Anlaşma Bulunmadığından ve Davalı da Akdi İlişkinin Varlığını İnkar Ettiğinden Davacının Akdi İlişkinin Varlığını Kanıtlaması Gerektiği )

 

• İ

SPAT YÜKÜ ( PVC Doğrama İmalatından Kaynaklanan Alacağın Tahsili/İtirazın İptali - Taraflar Arasında Yazılı Anlaşma Bulunmadığından ve Davalı da Akdi İlişkinin Varlığını İnkar Ettiğinden Davacının Akdi İlişkinin Varlığını Kanıtlaması Gerektiği )

 

818/m.

32, 366

 

 

1086/m.

288

 

 

ÖZET : Dava, PVC doğ

rama imalatından kaynaklanan alacağın tahsili istemiyle yapılan takibe vaki itirazın iptaline ilişkindir. Taraflar arasında yazılı anlaşma bulunmadığından ve davalı da akdi ilişkinin varlığını inkar ettiğinden, kural olarak davacının akdi ilişkinin varlığını kanıtlanması gerekir.

 

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen tetkiki davacı

vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : Dava, PVC doğ

rama imalatından kaynaklanan alacağın tahsili istemiyle yapılan takibe vaki itirazın iptaline ilişkindir.

 

Davalı

cevap vermemiş, mahkemece, davanın reddine dair verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

 

Taraflar arası

nda yazılı anlaşma bulunmadığından ve davalı da akdi ilişkinin varlığını inkar ettiğinden, kural olarak davacının akdi ilişkinin varlığını kanıtlaması gerekir ( HUMK'nın 288 vd. maddeleri ). Nitekim davacı da akdi ilişkinin varlığı konusunda davalıyla birlikte çalıştığını iddia ettiği Aziz imzalı 23.12.2006 tarihli sevk irsaliyesi ibraz etmiştir. Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, sevk irsaliyesinde imzası bulunan Aziz'i imza konusunda isticvap etmek, imzayı inkar ederse imzanın bilirkişiye incelettirilmesi, imzanın kendisine ait olduğunun anlaşılması halinde, BK'nın 32 ve devamı maddeleri uyarınca davalıyı temsil ve ilzama yetkili olup olmadığı, yapmış olduğu işlemlerin davalı tarafından kabul görüp görmediği hususlarını davalıya ait defter ve kayıtlar üzerinde inceleme yaptırarak saptamak, temsile yetkisi olduğu anlaşıldığı takdirde sözlü anlaşma kurulduğu kabul edilerek, BK'nın 366. maddesi uyarınca alınan bilirkişi raporuyla iş bedeli belirlendiğinden bu miktara göre davayı sonuçlandırmaktan, aksi takdirde şimdiki gibi davayı reddetmekten ibarettir. Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik incelemeyle hükme varılması doğru olmadığından, karar bozulmalıdır.

 

SONUÇ : Yukarı

da açıklanan sebeplerle, davacının temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün davacı yararına ( BOZULMASINA ), fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 15.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.