GEÇİT HAKKI ( İhtiyacı Tapulama Harici Bırakılan Yerlerden Karşılanamayacağı - Bu Tip Yerler Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olup Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )

T.C.

YARGITAY

14. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2009/5323                      www.neohukuk.net

K. 2009/5884

T. 11.5.2009

• GEÇİT HAKKI ( İhtiyacı Tapulama Harici Bırakılan Yerlerden Karşılanamayacağı - Bu Tip Yerler Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olup Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )

 

• TAPULAMA HARİ

Cİ BIRAKILAN YERLER ( Geçit Hakkı İhtiyacı Yerlerden Karşılanamayacağı - Bu Tip Yerler Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olup Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )

 

• DEVLETİ

N HÜKÜM VE TASARRUFUNDA OLAN YERLER ( Geçit Hakkı İhtiyacı Tapulama Harici Bırakılan Yerlerden Karşılanamayacağı - Özel Mülkiyete Konu Olamayacağı )

 

4721/m.

715, 748

 

 

ÖZET : Geçit hakkı

ihtiyacı tapulama harici bırakılan yerlerden karşılanamaz. Bu tip yerlerDevletin hüküm ve tasarrufunda olup, özel mülkiyete konu olamaz.

 

DAVA : Davacı

vekili tarafından, davalılar aleyhine 08.01.2007 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.02.2009 günlü hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı Yusuf tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

 

KARAR : Dava, Türk Medeni Kanunu'nun 747. maddesine dayanı

larak açılmış geçit hakkı kurulması istemine ilişkindir.

 

Davalı

lar davanın reddini savunmuştur.

 

Mahkemece dava kabul edilmi

ş, bilirkişi krokisinde 266 sayılı parsel içinde yer alan ( B ) ile gösterilen yerden geçit tesis edilerek davacı parselinin tapulama dışı bırakılan yere bağlantısı sağlanmıştır.

 

Hükmü davalı

lardan 266 parsel maliki temyiz etmiştir.

 

Geçit davaları

nda amaç, genel yola bağlantısı olmayan taşınmazların genel yolla kesintisiz bağlantısını sağlamaktır. Dairemiz uygulamasında buna "geçit davalarında kesintisizlik kuralı" denilmektedir.

 

Somut olaya gelince;

Davacı

nın geçit ihtiyacı bilirkişi krokisinde ( B ) ile gösterilen 266 parsel kesiminden tapulama harici bırakılan yere çıkartılmak suretiyle karşılanmıştır. Türk Medeni Kanunu'nun 715. maddesine göre bu tür yerler kural olarak devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Hiçbir şekilde özel mülkiyete konu edilemezler. Başka bir deyişle, bu gibi yerler kişinin yararına ve onun kullanımına terk edilemez. Esasen Türk Medeni Kanunu'nun 748. maddesine göre bu tür bir geçidin tapu kaydına işlenme olanağı da yoktur.

 

O halde davacı

nın geçit ihtiyacı başka alternatifler üzerinde durularak karşılanmalıdır.

 

Değ

inilen yönün gözardı edilmesi doğru olmadığından karar bozulmalıdır.

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararı

n yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde yatırana geri verilmesine, 11.05.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.