İHALENİN FESHİ ( Cebri Artırmalarda Önalım Hakkı Kullanılamayacağına Göre Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşa Fesih İsteme Hakkının Tanınması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/2061             www.neohukuk.net

K. 2010/4051

T. 23.2.2010

• İHALENİN FESHİ ( Cebri Artırmalarda Önalım Hakkı Kullanılamayacağına Göre Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşa Fesih İsteme Hakkının Tanınması Gerektiği )

 

• FESİ

H İSTEME YETKİSİ ( Cebri Artırmalarda Önalım Hakkı Kullanılamayacağına Göre Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşın İhalenin Feshini İstemesinin Mümkün Olduğu )

 

• ÖNALIM HAKKI ( Cebri Artı

rmalarda Kullanılamayacağı - Payı Satış Konusu Olmayan Diğer Paydaşa İhalenin Feshini İsteme Hakkının Tanınması Gerektiği )

 

2004/m.

134/2

 

4721/m.

733/1

 

ÖZET : İhalenin feshini isteyebilecek kişiler arasında tapu sicilindeki ilgililer de gösterildiğine ve cebri artırmalarda önalım hakkı kullanılamayacağına göre payı satış konusu olmayan diğer paydaşa fesih isteme hakkının tanınması gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararı

n müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR : İİK'nın 134/2. maddesinde ihalenin feshini isteyebilecek kişiler arasında tapu sicilindeki ilgililer de gösterilmiştir. Yasa koyucu tapu sicilindeki ilgilinin dava açma hakkı olduğunu belirleyerek bu konuda anılan hüküm dışında bir kısıtlamaya yer vermemiştir. Medeni Kanun'un 733/1. maddesine göre cebri artı

rmalarda önalım hakkı kullanılamayacağına göre, payı satış konusu olmayan diğer paydaşa fesih isteme hakkının tanınması gerekir.

 

Şikayetçinin tapu kaydında pay sahibi olduğu anlaşıldığına göre, onun payı satılmasa dahi diğer pay sahibiyle ilgili ihalenin feshini istemesi İİK'nın 134/2. maddesi hükmüne göre mümkündür. Mahkemece şikayetin esası incelenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazı

lı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 23.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.