HAKSIZ FİİL ( Failinin Sorumlu Tutulacağı Zarar Miktarı Belirlenirken Haksız Fiil Nedeniyle Davacı Tarafın Elde Ettiği veya Elde Etmeyi İhmal Ettiği Gelirler İle Yapmaktan Kurtulduğu Giderlerin Zarardan Düşülerek Gerçek Zararın Hesaplanması Gerektiği

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2009/4318                       www.neohukuk.net

K. 2009/4323

T. 13.10.2009

• HAKSIZ FİİL ( Failinin Sorumlu Tutulacağı Zarar Miktarı Belirlenirken Haksız Fiil Nedeniyle Davacı Tarafın Elde Ettiği veya Elde Etmeyi İhmal Ettiği Gelirler İle Yapmaktan Kurtulduğu Giderlerin Zarardan Düşülerek Gerçek Zararın Hesaplanması Gerektiği )

 

• TAZMİ

NAT MİKTARI ( Haksız Fiil Failinin Sorumlu Tutulacağı Zarar Miktarı Belirlenirken Haksız Fiil Nedeniyle Davacı Tarafın Elde Ettiği veya Elde Etmeyi İhmal Ettiği Gelirler İle Yapmaktan Kurtulduğu Giderlerin Zarardan Düşülerek Gerçek Zararın Hesaplanacağı )

 

• GERÇEK ZARAR ( Haksı

z Fiilden Kaynaklanan Maddi Tazminat - Davacı Tarafın Elde Ettiği veya Elde Etmeyi İhmal Ettiği Gelirler İle Yapmaktan Kurtulduğu Giderlerin Zarardan Düşülerek Gerçek Zararın Hesaplanacağı )

 

818/m.

41, 43, 44

 

 

ÖZET : Dava, haksı

z fiilden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Kural olarak, haksız fiil failinin sorumlu tutulacağı zarar miktarı belirlenirken, haksız fiil nedeniyle davacı tarafın elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği gelirler ile yapmaktan kurtulduğu giderlerin zarardan düşülerek gerçek zararın hesaplanması gerekir.

 

DAVA : Taraflar arası

nda görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalı S...-Y... İnş. Hafriyat Ltd. Şti. tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

 

KARAR : 1- Dava, haksı

z fiilden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

 

İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliği, özellikle iddia ve savunmanın kıymetlendirilmesi yönünden bilgilerine başvurulan ve hükme dayanak yapılan uzman bilirkişi raporunun niteliği, içeriği ve dosya kapsamı

nda toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve tartışımına ilişkin hükümde gösterilen gerekçelere göre davalı tarafın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE,

 

2- Davalı

tarafın hükmedilen maddi tazminata yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de yapılan araştırma ve soruşturma hüküm vermeye yeterli değildir.

 

Kural olarak, haksı

z fiillerde haksız fiil failinin sorumlu tutulacağı bedelin belirlenmesinde, haksız fiil nedeniyle davacı tarafın elde ettiği ve elde etmeyi ihmal ettiği ya da yapmaktan kurtulduğu giderlerin zarardan düşülerek denkleştirme yapılması ve belirlenecek gerçek zarara hükmedilmesi gerekir.

 

Somut olaya gelince; davacı

taraf, kendisinin maden işletme izni aldığı alanda davalı tarafından izinsiz çalışma yapılarak kum üretildiğini, üretilen kumun davalı tarafından piyasaya satıldığını, bu nedenle zarara uğradığını öne sürmüştür. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davacı tarafın maden işletme izni aldığı alanda davalı tarafından izinsiz üretilen kum miktarı ve bu miktar kumun piyasa satış fiyatı esas alınarak hesaplama yapılmış, mahkemece bu rapor benimsenerek hüküm kurulmuştur. Söz konusu raporda, dava konusu kumun çıkarılması için yapılması gereken giderler belirlenip, kumun satışından elde edilen ve zararı oluşturan bedelden düşülmemiş, denkleştirme yapılmamıştır. Eksik araştırma ve soruşturma ile yetersiz bilirkişi raporlarına dayanılarak hüküm verilemez.

 

Hal böyle olunca, dosya yeniden bilirki

şiye verilerek az yukarıda açıklanan doğrultuda değerlendirme yapılması için ek rapor alınmalı, davalının haksız fiil kurallarına göre sorumlu tutulabileceği gerçek zarar miktarı duraksamasız belirlenmeli, toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir hüküm verilmelidir.

 

SONUÇ : Mahkemece böylesine bir ara

ştırma ve soruşturma yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, davalı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istek halinde davalı tarafa iadesine, 13.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.