İRTİFAK HAKKI BEDELİ ( Kamulaştırmasız El Atılarak Enerji Nakil Hattı Geçirilen Taşınmaz - Değerlendirme Tarihinde Mevcut Olmayan Yapının Değerlendirmede Dikkate Alınamayacağı )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2010/4413                  www.neohukuk.net

K. 2010/7753

T. 3.5.2010

• İRTİFAK HAKKI BEDELİ ( Kamulaştırmasız El Atılarak Enerji Nakil Hattı Geçirilen Taşınmaz - Değerlendirme Tarihinde Mevcut Olmayan Yapının Değerlendirmede Dikkate Alınamayacağı )

 

• KAMULA

ŞTIRMASIZ ELATMA ( Enerji Nakil HattıGeçirilen Taşınmaz/Değerlendirme Tarihinde Mevcut Olmayan Yapının Değerlendirmede Dikkate Alınamayacağı - İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili İstemi )

 

 

• TA

ŞINMAZIN DEĞERLENDİRME TARİHİ ( Mevcut Olmayan Yapının Değerlendirmede Dikkate Alınamayacağı/İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili İstemi - Kamulaştırmasız Elatma )

 

 

2942/m.

10, 11

 

 

 

ÖZET : Dava, kamula

ştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir. Değerlendirme tarihinde mevcut olmayan yapının değerlendirmede dikkate alınamayacağı düşünülmelidir.

 

 

DAVA : Taraflar arası

ndaki kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

 

KARAR : Dava, kamula

ştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.

 

 

Mahkemece uyulan bozma kararı

üzerine inceleme yapılarak davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

 

 

Arazi niteliğ

indeki taşınmazlara gelir metoduna göre değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur.

 

 

Ancak;

Ta

şınmaz üzerindeki evin dava tarihinden önce yıkıldığı anlaşılmaktadır. Değerlendirme tarihinde mevcut olmayan yapının değerlendirmede dikkate alınamayacağı düşünülmeden kamulaştırmasız el atılarak enerji nakil hattı geçirilmesi nedeniyle değer düşüklüğü bedelinin de hesaplanarak idareden tahsiline karar verilmesi,

 

 

Doğ

ru görülmemiştir.

 

 

SONUÇ : Davalı

idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazine'ye irad kaydedilmesine, 03.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.