DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaldırımda Yürüyen Yayanın Başına Buz Düşmesi Sonucu Ölmesi - Ölenin Kaldırım Yerine Yolda Yürümesini Beklemek Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Ölene Kusur Yüklenemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

 

 

E. 2009/6763                  www.neohukuk.net

K. 2010/3248

T. 23.3.2010

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kaldırımda Yürüyen Yayanın Başına Buz Düşmesi Sonucu Ölmesi - Ölenin Kaldırım Yerine Yolda Yürümesini Beklemek Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Ölene Kusur Yüklenemeyeceği )

 

• KUSUR ( Haksı

z Eylem Nedeniyle Desteğin Ölümü Nedeniyle Tazminat - Kaldırımda Yürüyen Yayanın Başına Buz Düşmesi Sonucu Ölmesi/Ölenin Kaldırım Yerine Yolda Yürümesini Beklemek Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Ölene Kusur Yüklenemeyeceği )

 

• KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYANIN BA

ŞINA BUZ DÜŞMESİSONUCU ÖLMESİ ( Ölenin Kaldırım Yerine Yolda Yürümesini Beklemek Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olduğundan Ölene Kusur Yüklenemeyeceği - Destekten Yoksun Kalma Tazminatı )

 

818/m.42, 45

 

 

ÖZET : Dava, haksı

z eylem nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. İş merkezinin çatısındaki buzları temizlerken gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra, temizleme işlemi bitmeden akşam olduğu için, temizleme işinin bittiği izlenimi verecek biçimde, emniyet şeridinin kaldırılması üzerine kaldırımda yürüyen yayanın başına buz düşmesi sonucu ölmesi olayında, ölenin kaldırım yerine yolda yürümesini beklemek yaşamın olağan akışına aykırı olduğundan ölene kusur yüklemek doğru değildir.

 

DAVA : Davacı

Bilcan ve diğerleri vekili tarafından, davalı E... Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğerleri aleyhine 13.07.2005 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 18.12.2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili ile davalılardan E... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

 

KARAR : 1- Dosyadaki yazı

lara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının tüm, davacıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

 

2- Davacı

ların diğer temyiz itirazlarına gelince; a ) Dava, haksız eylem nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar davacılar ile davalılardan E... Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temyiz olunmuştur.

 

Davacı

lar, miras bırakanları Rıfkı'nın, davalıların bağımsız bölüm sahibi oldukları C... İş Merkezi'nin yanından geçerken, başına çatıdan buz kütlesi düşmesi nedeni ile yaşamını yitirdiğini belirterek, uğradıkları maddi ve manevi zararın, arsa payları oranında bağımsız bölüm sahibi olan davalılardan alınmasını istemişlerdir.

 

Davalı

lar ise, istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

 

Yerel mahkemece, davacı

ların desteğinin iş merkezinin çatısından düşen buz kütlesi ile yaşamını yitirmesi nedeni ile, bağımsız bölüm sahibi olan davalıların kusursuz sorumluluk kuralı gereğince zarardan sorumlu oldukları; ancak olayın, desteğin %25, dava dışı Y... Belediyesi'nin %25 oranlarda bölüşük kusurları ile meydana geldiği benimsenerek, bilirkişi tarafından hesaplanan tazminattan kusur oranında indirim yapıldıktan sonra kalan zararın arsa payları oranında davalılardan alınmasına karar verilmiştir.

 

Davacı

ların uğradığı destekten yoksun kalma zararını hesaplayan bilirkişi, desteğin 2/8 oranında kusurlu olduğunu kabul ederek, hesapladığı tazminattan 2/8 oranda kusur indirimi yaparak zararı belirlemiştir.

 

Yerel mahkemece, desteğ

in %25 oranında bölüşük kusurlu olduğu gerekçesi ile yeniden indirim yapılmış olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

 

b ) Dosya arası

nda bulunan bilgi ve belgelerden, olay günü, C... İş Merkezi sorumlu müdürünün binanın çevresine emniyet şeridi çektirerek çatıda biriken buz kütlelerini temizleme çalışması başlattığı, temizlik çalışması bitmediği halde havanın kararması nedeni ile çalışmaya son verildiği ve emniyet şeridinin de toplandığı anlaşılmaktadır.

 

Kusur oranı

nın belirlenmesine ilişkin bilirkişi raporlarında, desteğinin kendi can güvenliği yönünden önlemsiz davranması nedeni ile %25 oranında bölüşük kusurlu olduğu belirtilmiştir. Ne var ki, davalıların bağımsız bölüm sahibi oldukları iş merkezinin çatısında oluşan buz kütlelerinin temizlendiği düşüncesini uyandıracak biçimde bina çevresine çekilen emniyet şeridinin toplanmış olması nedeniyle yaya olarak kaldırımdan yürüyen desteğin, kaldırım yerine yolda yürümesini beklemek yaşamın olağan akışına aykırıdır.

 

Yerel mahkemece, açı

klanan olgular karşısında desteğin kusurlu olmayıp kendisine bölüşük kusur verilemeyeceğinin gözetilmemiş olması doğru olmadığından karar bu nedenle de bozulmalıdır.

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararı

n yukarıda ( 2/a ve b ) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davacılar yararına ( BOZULMASINA ); davalılardan E... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tüm, davacıların öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davacılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 23.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.