Siyasi Partiyi Temsil Yetkisi Genel Başkana Ait Olduğu - Parti Adına Dava Açma Davada Husumet Yetkisi Genel Başkana ve Ona İzafeten Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Mercilerine Ait Olduğu

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

 

 

E. 2010/5112                           www.neohukuk.net

K. 2010/10318

T. 10.6.2010

• OLAĞANÜSTÜ KONGRE TOPLANMASI İÇİN KAYYIM ATANMASI İSTEMİ ( Siyasi Partiyi Temsil Yetkisi Genel Başkana Ait Olduğu - Parti Adına Dava Açma Davada Husumet Yetkisi Genel Başkana ve Ona İzafeten Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Mercilerine Ait Olduğu )

 

• Sİ

YASİ PARTİLER ( Temsil Yetkisi Genel Başkana Ait Olduğu - Parti Adına Dava Açma Davada Husumet Yetkisi Genel Başkana ve Ona İzafeten Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Mercilerine Ait Olduğu/İl ve İlçe Yönetiminin Temsil Yetkisi Bulunmadığı )

 

• PARTİ

ADINA DAVA AÇMA YETKİSİ ( Genel Başkana ve Ona İzafeten Parti Tüzüğünün Göstereceği Parti Mercilerine Ait Olduğu/İl ve İlçe Yönetiminin Temsil Yetkisi Bulunmadığı )

 

• HUSUMET ( Olağ

anüstü Kongre Toplanması İçin Kayyım Atanması İstemi - Parti Genel Başkanlığı'na Husumetin Yöneltilmesi Gerektiği/İl ve İlçe Yönetiminin Temsil Yetkisi Bulunmadığı )

 

2820/m.15

 

 

ÖZET : Siyasi partiyi temsil yetkisi genel ba

şkana aittir. Parti adına dava açma, davada husumet yetkisi genel başkana ve ona izafeten parti tüzüğünün göstereceği parti mercilerine aittir. İl ve ilçe yönetiminin temsil yetkisi bulunmamaktadır.

 

Dava, olağ

anüstü kongre toplanması için kayyım atanmasına ilişkin olup, husumet ilgili partinin İl Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Merkez İlçe Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yöneltilmiştir. Yukarıda açıklanan hükümler uyarınca davalıların temsil yetkisi bulunmamaktadır. Bu bakımdan Parti Genel Başkanlığı'na husumetin yöneltilmesi gerekirken, husumet itirazının kayyım tayini davalılarının hasımsız da açılabileceği ve davalıların hasım gösterilmesine engel bulunmadığı gerekçe gösterilerek hatalı hasımla hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

 

DAVA : Dava dilekçesinde Merkez İ

lçe Kongresi yapılmak üzere kayyım atanması ve olağanüstü seçimli kongre talebinin zımnen reddine ilişkin il ve merkez ilçe yönetim kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece kayyım atanması talebinin kabulü, diğer talepler yönünden görevsizlik kararı verilmesi cihetine gidilmiş, hüküm davalı ... Ordu Merkez İlçe Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kararın temyize tabi olmadığı ve kesinleşme şerhi verilmesi istemine ilişkin davacı vekilinin talebinin reddine ilişkin ek karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğ

u anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

 

KARAR : Davacı

vekili dilekçesinde; davalı geçici merkez ilçe yönetiminin siyasi Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğü gereğince yapması gereken olağanüstü kongreyi yapmadığını, seçilmiş yönetim gibi davranarak delege seçimleri yaptığını, delege seçiminin usulüne uygun olmadığını belirterek davalının yapmış olduğu olağan kongre çalışmalarının ihtiyaten durdurulmasını, olağanüstü kongre yapılması yönündeki talebin zımnen reddine ilişkin kararların iptalini ve olağanüstü kongre yapılmak üzere kayyım tayin edilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı

taraf, il teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatının tüzel kişiliği olmadığını, dolayısı ile davada hasım gösterilemeyeceğini, olağanüstü kongrenin parti uygulaması nedeni ile yapılmadığını, delege seçimlerinin kanuna uygun yapıldığını savunmuştur.

 

Mahkemece; kayyı

m atanmasına ilişkin talebin kabulüne, diğer taleplere ilişkin olarak mahkemenin görevsizliğine ve davacının Ordu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezdinde dava açmakta muhtariyetine karar verilmiştir.

 

Husumet kamu düzeni ile ilgili olup, yargı

lama sırasında re'sen nazara alınması gerekir.

 

Siyasi partilerin, belde, ilçe ve il te

şkilatlarının parti tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişilikleri yoktur.

 

Partiyi temsil yetkisi, genel ba

şkana aittir. Kanunlardaki özel hükümler saklıkalmak kaydıyla, parti adına dava açma, davada husumet yetkisi genel başkana ve ona izafeten parti tüzüğünün göstereceği parti mercilerine aittir ( 2820 SPK md. 15/3 ).

 

Parti tüzüğ

ünde ( md. 36/2-son ) genel başkanın temsil edeceği, yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere genel başkan yardımcılarından birini görevlendireceği belirtilmiştir.

 

Dava, olağ

anüstü kongre toplanması için kayyım atanmasına ilişkin olup, husumet ilgili partinin İl Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Merkez İlçe Geçici Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yöneltilmiştir. Yukarıda açıklanan hükümler uyarınca davalıların temsil yetkisi bulunmamaktadır. Bu bakımdan Parti Genel Başkanlığı'na husumetin yöneltilmesi gerekirken, husumet itirazının kayyım tayini davalılarının hasımsız da açılabileceği ve davalıların hasım gösterilmesine engel bulunmadığı gerekçe gösterilerek hatalı hasımla hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ : Bu itibarla yukarı

da açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.06.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.