KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Verdiği Yetki İle Yararına Çek Keşide Edilip Edilmediği Hususu Araştırılarak Sonucuna Göre Hesap Sahibi Olarak da Sorumluluğu Bulunan Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2008/2008                                            www.neohukuk.net

K. 2010/5113

T. 9.3.2010

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Verdiği Yetki İle Yararına Çek Keşide Edilip Edilmediği Hususu Araştırılarak Sonucuna Göre Hesap Sahibi Olarak da Sorumluluğu Bulunan Sanığın Hukuki Durumunun Değerlendirilmesi Gerektiği )

• İMZA İNCELEMESİ ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek – Sanık Müdafiinin Çekteki İmzanın Sanığa Ait Olmadığını Belirtmesi Dosya İçindeki Sanık İmzaları İle Çekteki Keşideci İmzasının Farklılığı Karşısında Çekteki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılması Gerektiği )

• SANIK İMZALARI İLE ÇEKTEKİ KEŞİDECİ İMZASININ FARKLILIĞI ( Çekteki İmzanın Sanığa Ait Olup Olmadığı Çekin Elinden Rızası İle Çıkıp Çıkmadığı İlk Cirantanın Çeki Kimden Ne Sebeple Aldığı Çeki Keşide Etmediğinin Anlaşılması Halinde Verdiği Yetki İle Yararına Çek Keşide Edilip Edilmediği Hususunun Araştırılacağı )

3167-1/m.16/1

ÖZET : Sanık müdafiinin çekteki imzanın sanığa ait olmadığını belirtmesi, dosya içindeki sanık imzaları ile çekteki keşideci imzasının farklılığı karşısında; çekteki imzanın sanığa ait olup olmadığı, çekin elinden rızası ile çıkıp çıkmadığı, ilk cirantanın çeki kimden, ne sebeple aldığı, çeki keşide etmediğinin anlaşılması halinde, verdiği yetki ile yararına çek keşide edilip edilmediği hususu da araştırılarak sonucuna göre hesap sahibi olarak da sorumluluğu bulunan sanığın hukuki durumu değerlendirilmelidir.

DAVA : Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Yasin hakkında ( Dörtyol Asliye Ceza Mahkemesi )’nce yapılan yargılama sonunda, 11.04.2006 tarihinde 2005/329 esas ve 2006/326 karar sayı ile verilen mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bozma isteğiyle dava dosyasının tebliğname ekinde 11.02.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde, suça konu çekteki keşideci imzasının sanığa ait olmadığını belirtmesi ve dosya içinde yer alan sanık imzaları ile keşideci imzası arasında benzerlik bulunmadığının izlenmesi karşısında; sanıktan imzanın kendisine ait olup olmadığı, çekin elinden rızası dışında çıkıp çıkmadığı ve suça konu çekteki keşideci imzasındaki farklılığın nedeni sorularak, sanığın suç konusu çekteki keşideci imzasının kendisine ait olmadığını belirtmesi halinde ilk ciranta olan D… Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. yetkilisi dinlenip çeki kimden ve ne sebeple aldığının belirlenmesi, gerektiğinde sanığın başka amaçla atılmış samimi imzalarını ve yazılarını içeren belgeler ( çek hesabı açılırken düzenlenen imza föyü, resmi daireler ve bankalarda yazı ve imzasını içeren belgeler ) getirtildikten sonra, suça konu çekteki yazı, rakam ve imzaların sanığın eli ürünü olup olmadığı bilirkişi marifetiyle saptanıp, çeki keşide etmediğinin belirlenmesi halinde, verdiği yetki ile yararına çek keşide edilip edilmediği hususu da araştırılarak sonucuna göre hesap sahibi olarak da sorumluluğu bulunan sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Sanığın nüfus kayıt örneği getirtilip incelenmeden hüküm kurulması suretiyle, 5271 sayılı CMK’nın 209. maddelerine aykırılık oluşturulması,

3-20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün ( BOZULMASINA ), 09.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.