KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Çekin İbraz Tarihinden Önce veya Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükümlerin Ancak Şikayetçiye Karşı Açılmış Davalar Yönünden Bağlayıcı Olduğu – Sözü Edilen Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılm

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2008/10583                                             www.neohukuk.net

K. 2010/11601

T. 13.5.2010

• KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Çekin İbraz Tarihinden Önce veya Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükümlerin Ancak Şikayetçiye Karşı Açılmış Davalar Yönünden Bağlayıcı Olduğu – Sözü Edilen Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Karşılıksız Çek Keşide Etmek – Çekin İbraz Tarihinden Önce veya Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Sonucu Verilen Hükümlerin Ancak Şikayetçiye Karşı Açılmış Davalar Yönünden Bağlayıcı Olduğu )

• ÇEKİN İBRAZ TARİHİNDEN ÖNCE VEYA SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI SONUCU VERİLEN HÜKÜMLER ( Ancak Şikayetçiye Karşı Açılmış Davalar Yönünden Bağlayıcı Olduğu – Sözü Edilen Kararın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Araştırılması Gerektiği )

5941/m.5

ÖZET : Çekin ibraz tarihinden önce veya sonra açılan menfi tespit davası sonucu verilen hükümlerin ancak şikayetçiye karşı açılmış davalar yönünden bağlayıcı olduğu dikkate alınarak, sözü edilen kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılıp, sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

DAVA : Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Yakup hakkında ( İstanbul Onbeşinci Asliye Ceza Mahkemesi )’nce yapılan yargılama sonucu, 17.05.2007 tarihinde 2006/554 esas ve 2007/435 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 25.06.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık müdafiinin temyiz dilekçesinde, suça konu çeke ilişkin olarak hesap sahibi G… Plastik Ambalaj ve Temizlik Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından şikayetçi şirket aleyhine açılan menfi tespit davası sonucu suça konu çekten dolayı hesap sahibi şirketin şikayetçiye borçlu olmadığının tespitine ve çekin iptaline karar verildiğini belirterek, dilekçesi ekinde İstanbul Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 27.03.2007 tarihli, 2005/1553 esas ve 2007/254 sayılı kararının onaysız fotokopisini eklemiş olması karşısında; ibraz tarihinden önce veya sonra açılan menfi tespit davası sonucu verilen hükümlerin ancak şikayetçiye karşı açılmış davalar yönünden bağlayıcı olduğu dikkate alınarak, sözü edilen kararın kesinleşip kesinleşmediği araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gereği,

2- 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün ( BOZULMASINA ), 13.05.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.