VEKALET ÜCRETİ (Kanunda Belirtilen Ayrık Haller Dışında Kural Olarak Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddine Karar Verilmesi Halinde Müddeabihin Değerine ve Davada Haklılık Oranına Göre Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği)

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ                www.neohukuk.net

E. 2010/1396

K. 2010/3559

T. 8.6.2010

• VEKALET ÜCRETİ (Kanunda Belirtilen Ayrık Haller Dışında Kural Olarak Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddine Karar Verilmesi Halinde Müddeabihin Değerine ve Davada Haklılık Oranına Göre Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği)

• KISMİ KABUL (Haksız Fiilden Kaynaklanan ve İstenen Miktarda Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Kural Olarak Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddine Karar Verilmesi Halinde Müddeabihin Değerine ve Davada Haklılık Oranına Göre Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği)

• MÜDDEABİHİN DEĞERİ (Borçlu Olmadığının Tespiti İstemi - Davanın Kısmen Kabul Kısmen Reddine Karar Verilmesi Halinde Müddeabihin Değerine ve Davada Haklılık Oranına Göre Taraflar Arasında Paylaştırılması Gerektiği)

818/m.41

1086/m.417

ÖZET : Dava, haksız fiilden kaynaklanan ve istenen miktarda borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Davacı tarafın hükmedilen vekalet ücretine, davalı tarafın kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece davanın kısmen kabul üne karar verilmiş ise de, kurulan hüküm davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir. HUMK 417. maddesi hükmüne göre, kanunda belirtilen ayrık haller dışında kural olarak, davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmesi halinde yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinin, müddeabihin (dava edilenin) değerine ve davada haklılık oranına göre taraflar arasında paylaştırılması gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı K. Kardeşler Petrol Oto İnş. Gıda Kuyum.San. ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dava, haksız fiilden kaynaklanan ve istenen miktarda borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliğine ve özellikle iddia ve savunmanın kıymetlendirilmesi yönünden bilgilerine başvurulan ve hükme dayanak yapılan uzman bilirkişi raporunun niteliği, içeriği ve dosya kapsamında toplanıp değerlendirilen delillere, delillerin takdir, tahlil ve tartışımına ilişkin hükümde gösterilen gerekçelere göre davacı ve davalı tarafın yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının REDDİNE,

2-Davacı tarafın hükmedilen vekalet ücretine, davalı tarafın kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince; mahkemece davanın kısmen kabul üne karar verilmiş ise de, kurulan hüküm davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

HUMK. 417. maddesi hükmüne göre, kanunda belirtilen ayrık haller dışında kural olarak, davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmesi halinde yargılama giderlerinden sayılan vekalet ücretinin, müddeabihin (dava edilenin) değerine ve davada haklılık oranına göre taraflar arasında paylaştırılması gerekir.

Somut olaya gelince, davacı taraf davalı tarafından istenen kaçak su bedeli nedeniyle davalı kuruma borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Yapılan yargılama sonucunda mahkemece, davalının davacıdan istediği 36.072,96 TL kaçak su bedelinin 6.241,47 TL'sinden davacının sorumlu olduğunun, bakiyesi için davacının borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmiştir.

SONUÇ : Hal böyle olunca, toplam 36.072,95 TL alacağın 29.831,49 TL kısmı yönünden davacı tarafın, kalan 6.241,47 TL yönünden davalı tarafın haklı çıktığı kabul edilerek vekalet ücretinin bu miktarlar üzerinden belirlenmesi gerekirken, bu olgular dikkate alınmaksızın, kabul edilen kısım üzerinden hesaplanan vekalet ücretinin davalı lehine ve reddedilen kısım üzerinden hesaplanan vekalet ücretinin de davacı lehine hükmedilmesi isabetsiz olduğu gibi, kabule göre de dava menfi tespit davası olduğu ve davacı istemi kısmen yerinde görüldüğüne göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmesi ve hüküm yerinde davanın niteliği gözetilerek davacının borçlu olmadığı miktarın gösterilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması dahi isabetsiz, davacı ve davalı tarafın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin ödenen 91,05 TL harcın istek halinde davacı tarafa, peşin ödenen 1.684,90 TL harcın istek halinde davalı tarafa iadesine, 08.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.