KAT MALİKLERİ GENEL KURULUNUN İPTALİ ( Yasanın Açıkça Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirmediği Tüm Davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Görev )

T.C.YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ         

E. 2010/20615              www.neohukuk.net

K. 2010/21419

T. 23.12.2010

• KAT MALİKLERİ GENEL KURULUNUN İPTALİ ( Yasanın Açıkça Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirmediği Tüm Davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Görev )

• GÖREV ( Yasanın Açıkça Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirmediği Tüm Davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Kat Malikleri Genel Kurulunun İptali ve Denetçi Atanmasına İlişkin Dava )

• ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ ( Yasanın Açıkça Sulh Hukuk Mahkemesini Görevlendirmediği Tüm Davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği - Kat Malikleri Genel Kurulunun İptali )

• TOPLU YAPI YÖNETİMİ ( Geçilmemesi Nedeniyle Kat Malikleri Genel Kurulunun İptali İsteminin 634 S.K. Kapsamında Değerlendirilemeyeceği - Uyuşmazlığın Genel Hükümlere Göre Çözülmesi Gerektiği )

1086/m. 1, 8

634/m. 66, 74

ÖZET : Davaya konu birden fazla parsel üzerinde kurulu sitede, Kat Mülkiyeti Kanununa göre toplu yapı yönetimine geçilmemiş olmakla, davacının talebi 634 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilemez. Uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözülmesi gerekir.

Konusu para ile değerlendirilemeyen ve yasanın açıkça sulh hukuk mahkemesini görevlendirmediği tüm davalar asliye hukuk mahkemesinde görülür. Bu nedenle, kat malikleri genel kurulunun iptali ve denetçi atanmasına ilişkin davanın, asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir, mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, birden fazla parsel üzerinde kurulu bulunan sitede ( M... Sitesi ), kat Malikleri Genel Kurulunun 17.07.02008-20.07.02008 tarihli kararının iptali ve denetçi atanması istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup, hükmü davacı vekili temyiz etmektedir.

Davaya konu birden fazla parsel üzerinde kurulu sitede, 5711 sayılı Yasa ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre toplu yapı yönetimine geçilmemiş olmakla, davacının talebi 634 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilemez. Uyuşmazlığın genel hükümlere göre çözülmesi gerekir.

Asliye Hukuk Mahkemesinin görevi asıl, Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi ise istisna olduğundan, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen davalar ile yasanın açık biçimde Sulh Hukuk Mahkemesini görevlendirmediği tüm davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.

Mahkemeler arasındaki görev ilişkisi kamu düzenine ilişkin olduğundan dava sonuçlanıncaya kadar resen nazara alınması gerekir.

O halde mahkemece davada konusu para ile ölçülemeyen talepler bulunmasından dolayı, dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına ilişkin hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.