LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNGÖRÜLEN PARA CEZASININ ALT SINIRINA GÖRE YAPILACAĞI - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ MANEVİ ZARARI KAPSAMADIĞI - KATILANIN MADDİ BİR ZARARININ BULUNMADIĞININ DA GÖZETİLEMSİ GEREKTİĞİ
T.C.
Yargıtay
Ceza Dairesi 5

                                     www.neohukuk.net
Tarih 17.03.2011
Esas No 2009/4575
Karar No 2011/2096

- SÖZ ATMAK SUÇU - LEHE YASA DEĞERLENDİRMESİNİN ÖNGÖRÜLEN PARA CEZASININ ALT SINIRINA GÖRE YAPILACAĞI - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ MANEVİ ZARARI KAPSAMADIĞI - KATILANIN MADDİ BİR ZARARININ BULUNMADIĞININ DA GÖZETİLEMSİ GEREKTİĞİ

Özet

İLGİLİ YASA MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN ADLİ PARA CEZASININ ALT SINIRI BEŞ GÜN OLUP, LEHE YASA DEĞERLENDİRİLMESİNİN BUNA GÖRE YAPILMASI GEREKİR. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK ZARARIN MADDİ ZARAR OLDUĞU, MANEVİ ZARARI KAPSAMADIĞI, OLAYDA KATILANIN DOSYAYA YANSIYAN MADDİ BİR ZARARININ BULUNMADIĞININ NAZARA ALINMASI GEREKİR.İçerik

Dava: Söz atmak suçundan sanık V.D.'ın yapılan yargılanması sonunda; atılı suçtan mahkumiyetine dair, Muratlı Sulh Ceza Mahkemesi’nden verilen 09.09.2008 gün ve 2005/163 Esas, 2008/78 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C. Başsavcılığı’ndan 23.02.2009 tarihli tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

01.06.2005 günü yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.’nun 105/1. maddesinde öngörülen adli para cezasının alt sınırı 5 gün olup, sanık lehine olarak lehe yasa değerlendirilmesinin buna göre yapılması yerine alt sınırın 90 güne çıkarılmasına dair 19.12.2006 tarihli 5560 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik nazara alınıp yazılı şekilde 765 sayılı TCK. hükümlerinin lehe olduğunun kabulü ile hüküm kurulması,

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 03.02.2009 tarih ve 2008/11-250 E. 2009/13 sayılı kararında da belirtildiği üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde dikkate alınacak zararın maddi zarar olduğu, manevi zararı kapsamadığı, olayda katılanın dosyaya yansıyan maddi bir zararının bulunmadığı nazara alınmadan mahkemece gibi yasal olmayan ve yetersiz gerekçelerle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,