- RUHSATSIZ İÇKİ SATMAK SUÇU - ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI İLE RUHSATSIZ İÇKİ SATIŞINI MÜEYYİDE ALTINA ALAN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI
T.C.
Yargıtay
Ceza Dairesi 7

                                            www.neohukuk.net
Tarih 21.03.2011
Esas No 2007/17244
Karar No 2011/2655

- RUHSATSIZ İÇKİ SATMAK SUÇU - ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI İLE RUHSATSIZ İÇKİ SATIŞINI MÜEYYİDE ALTINA ALAN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI

Özet

RUHSATSIZ İÇKİ SATMAK SUÇUNDAN SANIKLAR HAKLARINDA ADLİ PARA CEZASINA HÜKMOLUNMUŞSA DA, ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARI İLE RUHSATSIZ İÇKİ SATIŞINI MÜEYYİDE ALTINA ALAN BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI GÖZETİLMEDEN, SANIKLARIN ADLİ PARA CEZASINA TAYİN EDİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.İçerik

DAVA:Ruhsatsız içki satmak suçundan sanık M. G.'ün, 4733 sayılı Tütün Kanunu'nun 8/2. maddesi gereğince 1.000.000 Yeni Türk lirası adli para cezası, sanık K. G.'ün ise anılan Kanun'un 86/2-3. maddesi gereğince 500.00 Yeni Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmalarına dair, Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 17/04/2007 tarihli ve 2005/622 esas, 2007/346 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan verilen 06.11.2007 gün ve 56176 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 05.12.2007 gün ve KYB. 2007/250911 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkur ihbarnamede;

Ruhsatsız içki satmak suçundan sanık K. G. ve M. G. haklarında adli para cezasına hükmolunmuşsa da; Anayasa Mahkemesinin 19/01/2006 tarihli ve 2005/98 esas, 2006/8 sayılı kararı ile 4733 sayılı Kanunun 8. maddesinin 2.fıkrası iptal edilmiş olup, ruhsatsız içki satışını müeyyide altına alan bir hüküm bulunmadığı gözetilmeden sanıkların yazılı şekilde adli para cezasına tayin edilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;