BANKANIN HACZEDİLEN PARANIN DOSYAYA GÖNDERİLMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUĞU - İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE MÜZEKKERE YAZILDIĞI - PARANIN İSTENMESİNİN BİR YIL İÇİNDE YERİNE GETİRİLDİĞİ - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ - KARAR DÜZELTME İSTEMİ
Yargıtay
Hukuk Dairesi 12                 www.neohukuk.net


Tarih 24.03.2011
Esas No 2010/25735
Karar No 2011/4525

- KARAR DÜZELTME İSTEMİ - BANKANIN HACZEDİLEN PARANIN DOSYAYA GÖNDERİLMESİ İÇİN TALEPTE BULUNDUĞU - İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ÜÇÜNCÜ KİŞİYE MÜZEKKERE YAZILDIĞI - PARANIN İSTENMESİNİN BİR YIL İÇİNDE YERİNE GETİRİLDİĞİ - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN KABULÜ GEREĞİ

Özet

ALACAKLI BANKA, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURARAK, HACZEDİLEN PARANIN DOSYAYA GÖNDERİLMESİ İÇİN TALEPTE BULUNMUŞ, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE DE TALEP DOĞRULTUSUNDA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE MÜZEKKERE YAZILMIŞTIR. BU DURUMDA ALACAKLI TARAFINDAN HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YILLIK SÜRE İÇİNDE PARANIN İSTENMESİ KEYFİYETİNİN YERİNE GETİRİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR. O HALDE BELİRTİLEN NEDENLERLE MAHKEME KARARININ ONANMASI GEREKİR.İçerik

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 13.07.2010 tarih, 2010/6976-19136 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki taraf vekillerince istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre iflas masası vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE;

2) Şikayetçi banka vekilinin karar düzeltme isteminin incelenmesinde;

Borçlunun üçüncü kişi Fortis Bank A.Ş. İzmir Ege Ticari Şubesindeki mevduatına 27.07.2006 tarihinde haciz konmuştur. İİK'nun başlığını taşıyan 106 ve devamı maddelerinde taşınır ve taşınmaz malların satış usulü düzenlenmiştir. Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil bankadaki paraya konmuştur. Her ne kadar alacak ve para, menkul hükümlerine göre haczedilir ise de, bu paranın satılarak paraya çevrilmesi söz konusu olamayacağından satış isteme açısından İİK. nun 106. ve 110. maddelerinin tatbiki düşünülemez. Ancak yasada para alacağı üzerine konulan haczin ne kadar süreyle mevcudiyetini koruyabileceği yönünde bir açıklık bulunmadığından İİK. nun 106. maddesinde menkul mallar için öngörülen 1 yıllık sürenin para alacakları yönünden hacizden itibaren paranın istenmesi için gerekli azami süre olarak uygulanması gerekmektedir. Somut olayda alacaklı banka, 04.07.2007 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak, haczedilen paranın dosyaya gönderilmesi için talepte bulunmuş, icra müdürlüğünce de talep doğrultusunda üçüncü kişiye müzekkere yazılmıştır. Bu durumda alacaklı tarafından haciz tarihinden itibaren 1 yıllık süre içinde paranın istenmesi keyfiyetinin yerine getirildiği görülmektedir. O halde belirtilen nedenlerle mahkeme kararının onanması gerekirken bozulduğu anlaşılmakla .......................