BOŞANMA DAVASI - TALEPLE BAĞLILIK - DAVALININ KARŞILIK DAVASININ TAZMİNAT VE NAFAKAYA İLİŞKİN OLDUĞU - DAVALININ İSTEMLERİ HAKKINDA NİSPİ HARCIN TAMAMLATILMASI İÇİN SÜRE VERİLİP SONUCUNA GÖRE İŞLEM YAPILMASI GEREĞİ
Yargıtay
Hukuk Dairesi 2

                                     www.neohukuk.net
Tarih 29.03.2011
Esas No 2011/4431
Karar No 2011/5559

- BOŞANMA DAVASI - TALEPLE BAĞLILIK - DAVALININ KARŞILIK DAVASININ TAZMİNAT VE NAFAKAYA İLİŞKİN OLDUĞU - DAVALININ İSTEMLERİ HAKKINDA NİSPİ HARCIN TAMAMLATILMASI İÇİN SÜRE VERİLİP SONUCUNA GÖRE İŞLEM YAPILMASI GEREĞİ

Özet

DAVALI-KARŞI DAVACININ KARŞILIK DAVASI TAZMİNAT VE NAFAKAYA İLİŞKİNDİR. BOŞANMA DAVASI BULUNMADIĞININ GÖZETİLMESİ GEREKİR. DİĞER YANDAN DAVALININ İSTEDİĞİ TAZMİNAT MİKTARI İLE NAFAKANIN BİR YILLIK TUTARININ TOPLAMI ÜZERİNDEN NİSPİ HARCINI TAMAMLAMASI İÇİN SÜRE VERİLİP SONUCUNA GÖRE İŞLEM YAPILMASI GEREKİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, tazminatlar, nafakalar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1 - Davalı-karşı davacı Hülya'nın karşılık davası tazminat ve nafakaya ilişkindir. Boşanma davası bulunmadığı halde; şeklinde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır (HUMK. md. 72).

2 - Davalı-karşılık davacı Hülya, istediği tazminat ve nafaka için karşı dava dilekçesi vererek başvurma harcını ve maktu peşin harcını yatırmıştır. İstediği tazminat miktarı ile nafakanın bir yıllık tutarının toplamı üzerinden nispi harcını tamamlaması için süre verilip sonucuna göre işlem yapılması gerekirken (Harçlar Kanunu md. 30-32) bu eksiklik giderilmeden yargılamaya devamla yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru değildir.