- BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KUSUR İNDİRİMİ YAPILARAK KUSUR SORUMLULUĞUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU - DAVACILARIN ZARARLARININ TAMAMINDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13

                                              www.neohukuk.net
Tarih 30.03.2011
Esas No 2011/4517
Karar No 2011/4854

- TAZMİNAT DAVASI - BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KUSUR İNDİRİMİ YAPILARAK KUSUR SORUMLULUĞUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU - DAVACILARIN ZARARLARININ TAMAMINDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARI

Özet

MAHKEMECE, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KUSUR İNDİRİMİ YAPILARAK HÜKÜM KURULMUŞ İSE DE OLAYDA DAVACILAR YÖNÜNDEN KUSUR SORUMLULUĞUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. ZİRA KUSURLU GÖRÜLEN DAVALILAR, DAVACILARA KARŞI BK. 217. MADDESİ DELALETİYLE AYNI KANUNUN 194. MADDESİ GEREĞİNCE HÜKÜMLERİNE GÖRE SORUMLU OLUP, BİNANIN TEKNİĞİNE UYGUN OLMAYAN ŞEKİLDE EKSİK VE KUSURLU YAPILMASINDAN DOLAYI DEPREMDE OLUŞAN DAVACILAR ZARARLARININ TAMAMINDAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARININ KABULÜ GEREKİR. MAHKEMECE AKSİNE DÜŞÜNCELERLE DAVALILARIN KUSUR ORANI NİSBETİNDE SORUMLU OLDUKLARI KABUL EDİLEREK KARAR VERİLMİŞ OLMASI USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP BOZMA NEDENİDİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı M. N. T. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacılar, davalılardan arsa sahibi H. P. ile S.S. Murat Yapı Kooperatifi arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre inşa edilen binanın 17 ağustos depreminde yıkıldığını, deprem anında H. P.’e ait dairede kiracı olarak oturan oğulları G. P. ile gelinleri B. P.’ın enkaz altında kalarak vefat ettiklerini, ziynet eşyalarının de enkaz altında kaldığını, ölen çocuklarının desteğinden yoksun kaldıklarını, binanın deprem yönetmeliğine uygun yapılmaması nedeniyle yıkılması nedeniyle tüm davalıların sorumlu olduğunu ileri sürerek 25.000.00’er TL den 50.000.00 TL manevi tazminat, 1.000.00’er TL den 2.000.00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve enkaz altında kalarak zayi olan eşya ve ziynetler nedeniyle 4.000.00 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmesini istemişler, bilahare verdikleri ıslah dilekçesi ile destekten yoksun kalma tazminatını H. P. için 12.085.28 TL, T. P. için 7.846.98 TL ye çıkartmışlardır.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davalılar Yalova Belediye başkanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı hakkında açılan davanın İdari yargı görevli olduğundan görev yönünden, davalılar M. U. ile H. P. Hakkında açılan davanın ispat edilemediğinden, davalılar V. A., Ş. U., S. T., N. A., H. A. ve E. U. hakkında açılan davanın husumet yokluğundan reddine, davalılar K. U., M. N. T. ve S.S. Murat Yapı Kooperatifi hakkında açılan davanın kısmen kabulü ile, %43 oranında kusur indirimi yapılarak her bir davalı için 6.500.00’er TL den toplam 13.000.00 TL manevi tazminatın, eşya alacağından kaynaklanan 3.106.50 TL maddi tazminat ve H. P. için 6.888.61 TL, T. P. için ise 4.472.78 TL destekten yoksun kalma tazminatının adı geçen davalılardan tahsiline, fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş;

Hüküm, davacılar ile davalı M. N. T. tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacıların sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacılar, davalılar K. U. ve S.S. Murat Yapı kooperatifinin müteahhitliğini yaptığı, davalı M. N. T.’nun fenni mesul müdürü olduğu binanın depremde yıkılması nedeniyle depremde vefat eden çocuklarının desteğinden yoksun kaldıklarını, ayrıca eşyalarının enkaz altında kaldığını beyanla tazminat isteğinde bulunmuşlardır. Mahkemece, bilirkişi raporuna göre kusur indirimi yapılarak hüküm kurulmuş ise de olayda davacılar yönünden kusur sorumluluğuna göre hüküm kurulması mümkün değildir. Zira kusurlu görülen davalılar, davacılara karşı BK. 217. maddesi delaletiyle aynı kanunun 194. maddesi gereğince hükümlerine göre sorumlu olup, binanın tekniğine uygun olmayan şekilde eksik ve kusurlu yapılmasından dolayı depremde oluşan davacılar zararlarının tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının kabulü gerekir. Mahkemece aksine düşüncelerle davalıların kusur oranı nisbetinde sorumlu oldukları kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.