- MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - BANKANIN ÜYELİK ÜCRETİ ÖDENMEDEN KART VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADIĞI - SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDE BULUNMADIĞI - BANKANIN KREDİ KARTINI İPTAL ETTİRMESİNİN SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLMADIĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13                            www.neohukuk.net


Tarih 05.04.2011
Esas No 2010/13722
Karar No 2011/5258

- MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - BANKANIN ÜYELİK ÜCRETİ ÖDENMEDEN KART VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADIĞI - SÖZLEŞME HÜKMÜNÜN HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDE BULUNMADIĞI - BANKANIN KREDİ KARTINI İPTAL ETTİRMESİNİN SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLMADIĞI

Özet

DAVALI BANKA ÜYELİK ÜCRETİ ÖDEMEDEN KART VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE OLMAYIP SÖZLEŞMEDEKİ BUNA DAİR KARARLAŞTIRMADA HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDE BULUNMAMAKTADIR. DAVACININ ÖDEDİĞİ ÜYELİK ÜCRETİNİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VASITASIYLA İSPAT ETTİRMESİ NEDENİYLE DAVALININ DA KREDİ KARTINI İPTAL ETTİRMESİ, SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLMADIĞI GİBİ, KREDİ KARTININ İPTAL EDİLMESİNİN KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLARAK KABUL EDİLMESİ DE OLANAKLI DEĞİLDİR. MAHKEMECE DEĞİNİLEN BU YÖNLE GÖZETİLEREK DAVANIN BÜTÜNÜYLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde dava avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, davalı bankaya ait kredi kartını kullandığını, kendisinden üyelik aidatı alınması sonucu Tüketici Hakem Heyetine şikayette bulunduğunu ve hakem heyetine üyelik aidatının kendisine iadesine karar verildiğini kartıyla ATM de işlem yaparken karta ATM tarafından el konduğunu, bankadan sorduğunda hakem heyetine şikayet nedeniyle karta el konduğunu, bildirildiğini, stajyer avukat olduğu ve başka geliri olmadığı için sıkıntıya girdiğini ve bu durumun kendisinde manevi acıya yol açtığını, sözleşmedeki hükmün haksız şart niteliğinde bulunduğunu ileri sürerek 3.000 TL. manevi tazminat tahsilini istemiştir.

Davalı sözleşmede üyelik ücreti ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davacının bu hükme aykırı davranması nedeniyle karta el konduğunu haksız şart niteliğinde olmadığını, manevi tazminat koşullarının bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemede sözleşmenin standart sözleşme olup, sözleşmenin tek taraflı feshine olanak veren hükmün haksız şart niteliğinde olduğu kabul edilerek 1.500 TL. manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının kullandığı kredi kartının üyelik aidatı olarak ödenen paranın iadesine dair davacının şikayeti üzerine verilen hakem kararı nedeniyle banka tarafından iptal edildiği taraflar arasından ihtilafsızdır. Öte yandan sözleşmede üyelik ücreti alınacağının kararlaştırıldığı da sabittir. Davacı, davalıya ait kredi kartını kullanması nedeniyle, davalı banka tarafından bildirilen ücreti sözleşmede hüküm olsun ya da olmasın ödemekle yükümlüdür. Bir başka deyişle, davalı banka üyelik ücreti ödemeden kart verme yükümlülüğünde olmayıp sözleşmedeki buna dair kararlaştırmada haksız şart niteliğinde bulunmamaktadır. Davacının ödediği üyelik ücretini Tüketici Hakem Heyeti vasıtasıyla ispat ettirmesi nedeniyle davalının da kredi kartını iptal ettirmesi, sözleşmeye aykırı olmadığı gibi, kredi kartının iptal edilmesinin kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilmesi de olanaklı değildir. Mahkemece değinilen bu yönle gözetilerek davanın bütünüyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 39.65 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, 05.04.2011 gününde oybirliği ile karar verildi