- MENFİ TESPİT VE SENET İPTALİ DAVASI - YETKİSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLDUĞU - İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLDUĞU - DAVACI VEKİLİNİN TAHRİK DİLEKÇESİNİ ON GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE VERMEDİĞİ
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 19


                                          www.neohukuk.net
Tarih 06.04.2011
Esas No 2011/1998
Karar No 2011/4510

- MENFİ TESPİT VE SENET İPTALİ DAVASI - YETKİSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLDUĞU - İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI GÖZETİLEREK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMİŞ OLDUĞU - DAVACI VEKİLİNİN TAHRİK DİLEKÇESİNİ ON GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE VERMEDİĞİ

Özet

DAVACI VEKİLİNCE DAVA ÖNCE S. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE AÇILMIŞ OLUP ANILAN MAHKEMECE YETKİSİZLİK KARARI VERİLMESİ NEDENİYLE A. 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE YARGILAMAYA DEVAM EDİLMİŞ BU MAHKEME TARAFINDAN DA DAVALININ İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI GÖZETİLEREK A. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ SONUCU A. 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESASINA KAYDEDİLMİŞTİR. MAHKEMECE DAVACI VEKİLİNİN TAHRİK DİLEKÇESİNİ ON GÜNLÜK YASAL SÜRE İÇERİSİNDE VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERMİŞTİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit-senet iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, taraflar arasında akdedilen sulh sözleşmesi kapsamında toplam 35.000.-TL. tutarlı 3 adet bononun müvekkilince davalıya teslim edilmiş ise de, davalının sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ifa etmemesi sonucu bu bonoların bedelsiz kaldığını, tüm taleplere rağmen de müvekkiline iade edilmediğini belirterek, bonolar nedeniyle müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine ve bu bonoların iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, uyuşmazlığın çözüm yerinin Ankara Mahkemeleri görevli mahkemenin de Ticaret Mahkemesi olduğunu bildirerek yetki ve iş bölümü itirazında bulunmuş, davanın reddi gerektiğini savunmuştur,

Davacı vekilince dava önce Sincan Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış olup, anılan mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi nedeniyle Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılamaya devam edilmiş bu mahkeme tarafından da davalının iş bölümü itirazı gözetilerek Ankara Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi sonucu Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi esasına kaydedilmiştir. Mahkemece davacı vekilinin tahrik dilekçesini 10 günlük yasal süre içerisinde vermediği gerekçesiyle HUMK’nun 193/3-son maddeleri uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar vermiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.