İCRA DOSYASININ MAHKEMECE CELP EDİLDİĞİ - KEFİLİN ASIL BORCU ÖDEMİŞ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ - SÖZLEŞME VE İCRA DOSYASINI DELİL OLARAK GÖSTERDİĞİ - MEVCUT DELİLLERİN VE ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLECEĞİ
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 13

                                            www.neohukuk.net
Tarih 06.04.2011
Esas No 2011/2907
Karar No 2011/5354

- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İCRA DOSYASININ MAHKEMECE CELP EDİLDİĞİ - KEFİLİN ASIL BORCU ÖDEMİŞ OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ - SÖZLEŞME VE İCRA DOSYASINI DELİL OLARAK GÖSTERDİĞİ - MEVCUT DELİLLERİN VE ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ MAHKEMECE DEĞERLENDİRİLECEĞİ

Özet

DAVA, KEFİLİN, ASIL BORCU ÖDEDİĞİNİ İDDİA EDEREK DİĞER KEFİLE RÜCUUNA İLİŞKİN OLUP, DAVACI ASIL BORCU ÖDEDİĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME VE İCRA TAKİP DOSYASINA DELİL OLARAK DAYANMIŞTIR. MAHKEMECE, İLGİLİ YERLERDEN İCRA TAKİP DOSYASI DA DOSYAYA CELP EDİLMİŞTİR. BU DURUMDA, MEVCUT DELİLLERİN VE ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ MAHKEMEYE AİTTİR. VERİLEN KESİN MEHLİN SOMUT OLAYDA SONUCA ETKİSİ YOKTUR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de dava miktar itibariyle duruşmaya tabi olmadığından incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı, davalı ile ortak oldukları dava dışı şirket için aldıkları krediye davalı ile beraber kefil olduklarını, kredi borçlusu şirketin borcunu ödememesi üzerine başlatılan icra takibinde tüm borcu kefil sıfatı ile ödediğini B.K. 488. maddesi çerçevesinde davalı kefile rücu hakkını kullanarak ödediği bedelin tahsili için yapılan takibe haksız itirazın iptali ile % 40 icra-inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, takip dosyasındaki itiraz tarihi itibariyle açılan davanın zamanaşımına uğradığını ileri sürerek, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının verilen kesin süre içinde davasını ispatlayacak delil bildirmediği, cevaba cevap dilekçesi ile birlikte davalının zamanaşımına itirazlarına ilişkin diyeceklerini bildirmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.