AYRI MAHKEMELERDE AÇILAN DAVALAR- BAĞLANTI NEDENİYLE BİRLEŞTİRME İSTEMİ- TALEPTEN FAZLASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ
T.C.
Yargıtay
Hukuk Dairesi 2

                                               www.neohukuk.net

Tarih 07.04.2011
Esas No 2011/3880
Karar No 2011/6201


- BİRLEŞTİRME TALEP EDİLMEDİĞİ- YETKİ İTİRAZINDA BULUNULDUĞU- AYRI MAHKEMELERDE AÇILAN DAVALAR- BAĞLANTI NEDENİYLE BİRLEŞTİRME İSTEMİ- TALEPTEN FAZLASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ

Özet

DAVALAR AYRI MAHKEMELERDE AÇILMIŞSA, BAĞLANTI NEDENİYLE BİRLEŞTİRME TALEBİ, İKİNCİ DAVANIN AÇILDIĞI MAHKEMEDE İLK İTİRAZ OLARAK İLERİ SÜRÜLEBİLİR. DAVALI CEVAP DİLEKÇESİ İLE YETKİ İTİRAZINDA BULUNMUŞ, BİRLEŞTİRME TALEP ETMEMİŞTİR. TALEP OLMADIĞI HALDE, MAHKEMECE KENDİLİĞİNDEN BİRLEŞTİRME YÖNÜNDE KARAR VERİLEMEZ.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Davalar ayrı mahkemelerde açılmışsa bağlantı nedeniyle birleştirme talebi ikinci davanın açıldığı mahkemede ilk itiraz olarak ileri sürülebilir. (HUMK. md. 187/5, 45/2) Davalı cevap dilekçesi ile yetki itirazında bulunmuş, birleştirme talep etmemiştir. Talep olmadığı halde; mahkemece kendiliğinden birleştirme yönünde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 07.04.2011