KURUMA BAŞVURANLARIN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI- PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI SÜRESİNDE BAŞVURUSUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 10


Tarih 07.06.2011
Esas No 2011/400
Karar No 2011/8429

- TESPİT DAVASI - ÜRÜN TESLİMİNDE YAPILAN PRİM KESİNTİSİ - BELGELER ARASINDAKİ ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ - KURUMA BAŞVURANLARIN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI- PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI SÜRESİNDE BAŞVURUSUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI

Özet

19.08.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5797 SAYILI YASA'NIN 4. MADDESİ İLE 5510 SAYILI YASA'YA EKLENEN GEÇİCİ 25. MADDEYE GÖRE, ANILAN YASANIN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN İTİBAREN 20 GÜN İÇİNDE (08.09.2008 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR) KURUMA BAŞVURANLAR PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINDAN YARARLANABİLECEK OLUP; DAVALI KURUM, YARGILAMA SIRASINDAKİ YAZISINDA, DAVACININ BAŞVURUSUNUN BULUNMADIĞINI BELİRTMİŞ İSE DE; DAVACI TARAFINDAN, YARGILAMADA VE TEMYİZ DİLEKÇESİNDE EKLİ OLARAK, DAVACININ, BAŞVURUSUNUN VE BUNUN KURUM TARAFINDAN REDDİNE İLİŞKİN BELGELER SUNULMUŞ OLUP; MAHKEMECE, KURUM YAZISI İLE DAVACI TARAFINDAN SUNULAN BELGELER ARASINDAKİ ÇELİŞKİ DE GİDERİLMEK SURETİYLE, DAVACININ, PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI SÜRESİNDE BAŞVURUSUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI HUSUSU, HİÇBİR ŞÜPHEYE YER VERMEYECEK ŞEKİLDE BELİRLENİP, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dava: Dava, ürün tesliminde yapılan prim kesintisi nedeniyle 01.08.1994-10.04.2003 tarihleri arası dönemde tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 5797 sayılı Yasa'dan yararlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkeme, bozma üzerine, davanın, sigortalılık süresi yönünden kabulüne, diğer isteğin reddine karar vermiştir.

Karar: Hükmün, taraf Avukatlarınca temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlatıldıktan ve Tetkik Hakimi A.E. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, isin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin taktirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davalı Kurum vekilinin, hükmün, sigortalılık süresinin tespitine yönelik temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün; davacının, 01.08.1994-10.04.2003 tarihleri arasında 2926 sayılı Yasa kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine ilişkin bölümün ONANMASINA,

2- Davacının, hükmün; prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 5797 sayılı Yasa'dan yararlanmaları gerektiğinin isteminin reddine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

19.08.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5797 sayılı Yasa'nın 4. maddesi ile 5510 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 25. maddeye göre, anılan Yasa’nın yürürlük tarihinden itibaren 20 gün içinde (08.09.2008 tarihi mesai bitimine kadar) Kurum'a başvuranlar prim borçlarının yapılandırılmasından yararlanabilecek olup; davalı Kurum, yargılama sırasındaki yazısında, davacının başvurusunun bulunmadığını belirtmiş ise de; davacı tarafından, yargılamada ve temyiz dilekçesinde ekli olarak, davacının, başvurusunun ve bunun Kurum tarafından reddine ilişkin belgeler sunulmuş olup; Mahkemece, Kurum yazısı ile davacı tarafından sunulan belgeler arasındaki çelişki de giderilmek suretiyle, davacının, prim borçlarının yapılandırılması süresinde başvurusunun bulunup-bulunmadığı hususu, hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; bu yönde eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup,