ÇEKİN YASAL UNSURLARI - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ - KEŞİDE YERİNİN YAZILMASI ZORUNLULUĞU - TAKAS ODALARI ARACILIĞI İLE İBRAZ EDİLMİŞ ÇEKLER İÇİN KISMİ ÖDEME YAPILAMAYACAĞI - BANKANIN KISMİ ÖDEME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMADIĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 19

                         www.neohukuk.net
Tarih 13.04.2011
Esas No 2010/9427
Karar No 2011/4922

- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ÇEKİN YASAL UNSURLARI - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ - KEŞİDE YERİNİN YAZILMASI ZORUNLULUĞU - TAKAS ODALARI ARACILIĞI İLE İBRAZ EDİLMİŞ ÇEKLER İÇİN KISMİ ÖDEME YAPILAMAYACAĞI - BANKANIN KISMİ ÖDEME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMADIĞI

Özet

TAKAS ODALARI ARACILIĞI İLE İBRAZ EDİLMİŞ ÇEKLER İÇİN KISMİ ÖDEME YAPILAMAZ. DAVAYA KONU ÇEKİN TAKASA İBRAZ EDİLDİĞİ DOSYA İÇERİSİNDEKİ ÇEK ÖRNEĞİNDEN ANLAŞILMAKTADIR. TAKASA İBRAZ EDİLEN ÇEK YÖNÜNDEN DAVALI BANKANIN KISMİ ÖDEME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR. BU DURUMDA MAHKEMECE YASA HÜKMÜ DİKKATE ALINMADAN HÜKÜM KURULMASI DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen kesin kararın süresi içinde davalı vekilince kanun yararına temyiz olunması için istemde bulunulması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hükmün HUMK’nun 427/6 maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin hamili bulunduğu çekin ibrazı üzerine karşılıksız çıktığını ve 350 TL tutarındaki çek güvence bedelinin tahsili için davalı banka aleyhine girişilen takibe itiraz sonucu takibin durduğunu belirterek, itirazın iptali, takibin devamı ve %40 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacı yanca kanıtlanan davanın kabulüyle itirazın iptaline, takibin devamına ve takip konusu 350 TL’nin %40’ına isabet eden miktarda icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline kesin olarak karar verilmiş, davalı vekilince kanun yararına temyiz olunması için istemde bulunulması üzerine Adalet Bakanlığı talebi doğrultusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hükmün HUMK 427/6 maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenmiştir.

Dava konusu çekde keşide yeri bulunmamaktadır. Keşide yerinin çekin yasal unsurlarından olup, mahkemece bu hususun gözetilmemesi isabetsizdir.

Öte yandan, dava tarihinde yürürlükte bulunan 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6/son maddesi hükmünü içermektedir......................................