KİRA PARASININ KİRA SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENMİŞ VE LİKİT BULUNMASI VE BORÇLUNUN İTİRAZINDA HAKSIZ OLDUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 6


Tarih 13.04.2011
Esas No 2011/303
Karar No 2011/4684

- İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - YASAL ŞARTLARI OLUŞMADIĞIN İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ- KİRA PARASININ KİRA SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENMİŞ VE LİKİT BULUNMASI VE BORÇLUNUN İTİRAZINDA HAKSIZ OLDUĞU

Özet

KİRA PARASININ KİRA SÖZLEŞMESİNDE BELİRLENMİŞ VE LİKİT BULUNMASINA VE BORÇLUNUN İTİRAZINDA HAKSIZ OLDUĞUNUN ANLAŞILMASINA GÖRE KABUL EDİLEN KISMA GÖRE DAVACI YARARINA İCRA VE İFLAS KANUNU'NUN 67/2. MADDESİ UYARINCA İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN, YASAL ŞARTLARI OLUŞMADIĞINDAN BAHİSLE İSTEMİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRIDIR.İçerik

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar davacı-davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, itirazın iptali, tahliye ve icra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkemece itirazın iptali isteğinin kısmen kabulüne, icra inkar tazminatı isteğinin reddine, tahliye davası konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş hüküm taraf vekillerince karşılıklı olarak temyiz edilmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı vekilinin icra tazminatına yönelik temyiz itirazlarına gelince:

Kira parasının kira sözleşmesinde belirlenmiş ve likit bulunmasına ve borçlunun itirazında haksız olduğunun anlaşılmasına göre kabul edilen kısma göre davacı yararına İcra ve İflas Kanunu'nun 67/2. maddesi uyarınca icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, yasal şartları oluşmadığından bahisle istemin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

3- Davacı vekilinin işlemiş faize yönelik temyiz itirazlarına gelince:

Borçlar Kanunu'nun 101/2 maddesi hükmü gereği borcun ifa olunacağı gün sözleşme ile belli edilmiş ise ihtar şartı aranmadan bu günün bitmesi ile borçlu kendiliğinden mütemerrit olur. Davalı, 20.02.2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca kiracı olup, sözleşmede aylık kira parasının her ayın ilk beş günü içinde peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu esasa göre ödeme günü muayyen olup kiracı, yükümlendiği kira borcunu ödememesi durumunda ihtara gerek olmaksızın anılan Borçlar Kanunu'nun 107/3 maddesi gereğince temerrüde düşer. Sonuç itibariyle mahkemece, davalının yöntemine uygun olarak tespit edilecek işlemiş faiz ile sorumlu tutulması gerekirken işlemiş faiz isteminin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

4- Davacı vekilinin davalı yararına hükmedilen vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarına gelince,