HAK VE ADALET İLKESİNE GÖRE BELİRLENEN TAZMİNAT TUTARLARINDAN İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ - HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TAZMİNAT DAVASI

T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 4

                                                www.neohukuk.net
Tarih 13.04.2011
Esas No 2010/3747
Karar No 2011/4104

- TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI - HAK VE ADALET İLKESİNE GÖRE BELİRLENEN TAZMİNAT TUTARLARINDAN İNDİRİM YAPILMASI GEREĞİ

Özet

DAVA, HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN DOLAYI UĞRANILAN MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. DAVA KONUSU OLAYDA, DAVALI TARAFIN İSTENEN TAZMİNATI KARŞILAYACAK EKONOMİK GÜCE SAHİP OLDUĞU BENİMSENİP, DAVACILAR YARARINA MANEVİ TAZMİNAT TAKDİR EDİLMİŞ İSE DE TARAFLARIN AKRABA OLMASI, HER İKİ TARAFIN DA EKONOMİK DURUMUNUN İYİ OLMASI, DAVALININ CEZA EHLİYETİNİN TAM OLMAMASI NEDENİYLE VERİLEN TAZMİNATIN DAVALI YÖNÜNDEN CAYDIRICI GÜCÜNÜN BULUNMADIĞI, HAK VE ADALET (HAKKANİYET) İLKESİNE GÖRE BELİRLENEN TAZMİNAT TUTARLARINDAN UYGUN BİR İNDİRİM YAPILMASI GEREKİR.İçerik
Dava ve Karar: Davacı L. Y. ve Ş. B. Y. vekili Avukat M. S. tarafından, davalı E. O. vasisi R. S. S. aleyhine 11/05/2005 gününde verilen dilekçe ile haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/12/2009 günlü kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne ve miktar itibariyle duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Öteki temyiz itirazına gelince; dava, haksız şikayet nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul edilmiş; karar, davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Dayıları olan davalının, vergi dairelerine ve cumhuriyet savcılıklarına verdiği şikayet dilekçelerinde; hırsızlık, soygunculuk, devleti dolandırmak, kendisini öldürmek üzere çete kurmak, PKK yanlısı olmak, PKK'nın işlerini finanse etmek, yasadışı iş yapmak, evine uyuşturucu koymaya çalışmak, maliyecilerle grup seks ve fuhuş yapmak, Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürüne yüksek dozajda ilaç vererek ölümüne neden olmak vb. şekilde suçladığını, bu asılsız iddiaların kişilik haklarına saldırı oluşturduğu belirten davacılar, davalının manevi tazminat ile sorumlu tutulmasını istemişlerdir.

Dosya içeriğinden; denilen hastalığı nedeniyle cezai sorumluluğu bulunmadığı İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun 6.5.2005 ve 7.6.2007 günlü raporları ile belirlenen davalının, vesayet altına alınmasına ilişkin Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 10.02.2009 gün ve 2005/760-2009/72 sayılı kararının Yargıtay 2. Hukuk Dairesince onandığı anlaşılmaktadır.

Kural olarak, haksız eylem nedeniyle verilen zararlarda sorumluluk kusura dayanır. Kusur sorumluluğu için de Medeni Yasa'nın 13. maddesinde belirtilen ayırt etme gücünün varlığı gerekli ve yeterli koşuldur. Diğer yandan, aynı Yasa'nın 15. maddesi gereğince yasada gösterilen ayrık durumların varlığı durumunda, ayırt etme gücü bulunmayanlar da haksız eylemleri nedeniyle verdikleri zararlardan sorumlu tutulabilirler. Bu ayrık durumlardan birisi de Borçlar Yasası'nın 54/1. maddesinde düzenlenmiş bulunan hak ve adalete dayalı nesnel (objektif) sorumluluktur.

Bu düzenleme ile yargıca, her olayı çevreleyen koşullar gözetilmek suretiyle, geniş bir takdir yetkisi verilmiştir. Bu bağlamda, ayırt etme gücü bulunmayanın eyleminin doğurduğu özel tehlike, nesnel ölçüler içinde ona yüklenebilecek bir kusurun varlığı, eylemin gerçekleştiği sıradaki öznel (sübjektif) durumu ve zarara uğrayana yönelik tutumu ile tarafların ekonomik ve sosyal varlıklarının göz önünde tutulması gerekir. Özellikle, haksız eylemde bulunanın sorumluluğunun onun yönünden rahatlıkla katlanılabilir; zarara uğrayan yönünden de hissedilebilir ölçüde ekonomik sonuçlar doğurması durumunda, ayırt etme gücü bulunmayanın sorumlu tutulması benimsenebilir.

Dava konusu olayda, davalı tarafın istenen tazminatı karşılayacak ekonomik güce sahip olduğu benimsenip Borçlar Yasası'nın 54. maddesi de gözetilerek, ........................................................
 
Sonuç: ....................