ARACIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİMİ VE MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - ARACIN AYIPLI OLDUĞU VE KULLANIM HATASINDAN KAYNAKLANMADIĞI - AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM KOŞULLARININ OLUŞTUĞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13                          www.neohukuk.net


Tarih 28.04.2011
Esas No 2011/3355
Karar No 2011/6924

- AYIPLI MAL SATIŞI DAVASI - KARAR DÜZELTME İSTEMİ - ARACIN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİMİ VE MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - ARACIN AYIPLI OLDUĞU VE KULLANIM HATASINDAN KAYNAKLANMADIĞI - AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM KOŞULLARININ OLUŞTUĞU

Özet

ARACIN AYIPLI OLDUĞU VE KULLANIM HATASINDAN KAYNAKLANMADIĞI, AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM KOŞULLARININ OLUŞTUĞU DOSYA KAPSAMINDAN ANLAŞILMAKLA DAVACININ TALEBİNİN KABULÜNE İLİŞKİN MAHKEME KARARININ ONANMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dava: Gaye Pata Çetinkaya vekili avukat M. S. ile 1- Kosifler Oto. Tic. A.Ş vekili avukat E. T. 2- Borusan Oto. Servis A.Ş vekili avukat C. Ö. aralarındaki dava hakkında İstanbul 2. Tüketici Mahkemesinden verilen 25.12.2009 gün ve 200-683 sayılı hükmün Dairemizin 8.11.2010 tarih ve 10/3057-14705 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Süresi içinde davacı avukatınca kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşuldu:
Karar: Davacı, davalı Kosifler AŞ.den 25.6.2007 tarihinde otomobil satın aldığını, aracın 2.7.2007 tarihinde teslim edildiğini, araçta pek çok kere arıza meydana geldiği en sonunda motor bloğunun değiştirildiğini, bu sebeple aracının değişimini talep ettiği halde kabul edilmediğini bildirerek, aracın ayıpsız misli ile değişimini, bunun mümkün olmaması halinde bedelinin faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar davanın reddini dilemişlindir.

Mahkemece davanın kabulü ile, aracın ayıpsız misli ile değişimine, aynen ifa mümkün olmadığı takdirde, İİK nun 24.maddesi uyarınca işlem yapılmasına karar verilmiş, hükmün davacı tarafça temyiz edilmesi üzerine dairenin 8.11.2010 tarihli 2010/3057-14705 esas ve karar sayılı ilamı ile değişim koşulları oluşmadığı gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiş, bu bozma ilamına karşı davacı tarafça karar düzelteme talebinde bulunulmuştur.

Davacı davalı Kosifler AŞ.den 25.6.2007 tarihinde satın aldığı BMW marka 2007 model aracını 2.7.2007 tarihinde teslim aldığı, sırasıyla; 28.7.2008 tarihinde motor ikaz ışıklarının yandığı, motorun rölantide bile teklediği, 13.8.2008 tarihinde aynı şikayetle başvurduğu, motorun sökülüp takıldığı, aynı gün motorun yağ ikaz lambasının yandığı, yağ eksiltme şikayeti ile 8.10.2008-1.12.2008-18.12.2008 tarihlerinde başvurduğu, 28.1.2009 tarihinde aracın rölantide teklediği, bilahare motor bloğunun değiştirildiği, aracını ihtirazi kayıtla teslim alarak ayıpsız misli ile değişimini olmadığı takdirde bedelinin ödenmesini talep ettiği halde davalılarca kabul edilmediğini bildirerek eldeki davayı açmıştır. Davalılar davacının onarım hakkını kullandığın, arızaların kullanım hatasından kaynaklandığını değişim koşullarının oluşmadığını savunmuşlardır. Davacının davalının yetkili servisine yaptığı başvurular üzerine 28.7.2007 ve 28.1.2009 tarihli iş emirleri düzenlenmiş, diğer müracaatlarla ilgili olarak herhangi bir iş emri sunulmamıştır. Davacının gönderdiği ihtara verilen 26.2.2009 tarihli cevabi ihtarda davalı, davacıya ait aracın 5 kez servise geldiği, ilkinde yağ takviyesi yapıldığı, diğerlerinde davacının bildirdiği şikayetler üzerine onarım işlemleri yapıldığını ifade etmiştir. Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 13/2 maddesi hükmüne göre, davalılar, davacının arıza şikayeti ile ilgili olarak yetkili servise yaptığı başvuruları üzerine yetkili servisçe iş emirleri düzenlenerek, araç hakkında şikayetin ne olduğu,bu şikayetle ilgili olarak hangi bulguların tesbit edildiği ve hangi teknik işlemlerin yapıldığını belirtme yükümlülüğü vardır. Davalı tarafça, davacının 5 kez servise geldiği ve 4 kez davacının şikayetleri doğrultusunda araçta onarım işlemi yapıldığı gönderilen ihtar içeriğiyle kabul ve ikrar edildiği gibi, araçtaki arızaların kullanım hatası olmadığı, bilahare arızanın motor bloğu değiştirilerek giderildiği, bilirkişi raporu ve dosya kapsamından anlaşılmaktadır. 4077 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14. maddesi hükmüne göre aracın ayıplı olduğu ve kullanım hatasından kaynaklanmadığı, ayıpsız misli ile değişim koşullarının oluştuğu dosya kapsamından anlaşılmakla davacının talebinin kabulüne ilişkin 25.12.2009 tarihli mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerekirken zuhulen bozulmasına karar verildiği bu kez yapılan karar düzeltme incelemesi sonucu anlaşılmakla bozma ilamının kaldırılarak mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.