*****************FATURA İCRA TAKİBİ TEMERRÜD? FAİZ ORANI?*********
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 19


Tarih 04.11.2003
Esas No 2003/6829
Karar No 2003/10890

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - FATURAYA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİNE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - TARAFLAR ARASINDA TEMERRÜT FAİZİ ORANI KONUSUNDA BİR SÖZLEŞME BULUNMADIĞI - TEMERRÜDÜN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH - FAİZ HESABI

İcra ve İflas Kanunu (İİK)
Borçlar Kanunu (BK) (818):

Özet


İçerik
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı sebeplerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne hükmedilen miktarın %40'ı oranındaki icra inkar tazminatının faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş hüküm davalı-karşı davacı vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici nedenlere göre davalı-karşı davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Taraflar arasında temerrüt faizi oranı konusunda bir sözleşme bulunmadığına göre temerrüt faizinin 3095 S. Yasal faiz ve temerrüt faizine ait kanunda belirtilen oran üzerinden belirlenmesi ve ihtarnamede verilen sürenin sonu olan 4.9.1998 gününde temerrüdün gerçekleştiği gözetilerek faiz hesabı yapılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu yönler gözetilmeksizin yazılı biçimde hüküm kurulması doğru olmadığı gibi icra takibinden sonrası için faize faiz yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde hüküm kurulması da BK.nun 104/son maddesi hükmüne aykırıdır.

3- İcra inkar tazminatının niteliği gözetilmeden hükmedilen tazminata faiz işletilmesi şeklinde hüküm kurulması sair bir bozma nedenidir.

Sonuç: Yukarda 1 no.lu bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 no.lu bentlerde açıklanan sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istem halinde iadesine 04.11.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.