- EMEKLİLİK AYLIĞININ BAĞLANMASINDA GECİKME - SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI - DAVASININ ESASTAN İNCELENMESİ GEREĞİ - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ GECİKME FAİZİ İSTEMİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 10                        www.neohukuk.net


Tarih 03.05.2011
Esas No 2011/4153
Karar No 2011/6535

- MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - GECİKME FAİZİ İSTEMİ - EMEKLİLİK AYLIĞININ BAĞLANMASINDA GECİKME - SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI - DAVASININ ESASTAN İNCELENMESİ GEREĞİ - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLEMEYECEĞİ

Özet

EMEKLİLİK AYLIĞININ BAĞLANMASINDAKİ GECİKMEDEN KAYNAKLANAN ZARARIN GİDERİMİ DAVASININ ESASTAN YAPILACAK İNCELEMEYLE SONUCA BAĞLANMASI GEREĞİ ÜZERİNDE DURULMAYIP DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI, USUL VE YASAYA AYKIRI OLUP, BOZMA NEDENİDİR.İçerik

Dava: Dava, emeklilik aylığının bağlanmasındaki gecikme nedeniyle, gecikme faizi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi E. T. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Karar: Davacı 657 sayılı Yasa kapsamında memur konumunda çalışırken, 25.05.2009 tarihinde emeklilik aylığı başvurusu yapmış; emeklilik işlemlerinin dokuz ayı aşkın bir sürede sonuçlandırılması nedeniyle, parasının zamanında ödenmemesinden kaynaklanan gecikme faizi ile bu süreçte çektiği zorluk ve yaşadığı üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Mahkemece, 5510 sayılı Yasanın, Geçici 4/4 maddesinde yer alan, düzenlemesinden hareketle; davaya 5434 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiştir.

Davacı, 5434 sayılı Yasa uyarınca bağlanan emeklilik aylığının, yasal düzenlemeden kaynaklanan herhangi bir unsuruna yönelik itirazda bulunmamış; aylık bağlama işleminden kaynaklanan maddi ve manevi zararlarının tazminini dava konusu etmiştir. Bu haliyle, davanın çözümünde 5434 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun 1. maddesinde, düzenlemesini içermekte olup; ..............................

Sonuç: .............................................