GENEL HACİZ YOLU
TC.
YARGITAY
HD.12                                   www.neohukuk.net
Tarih:2011
Esas No:2010/21387
Karar No:2011/1852
İlgili Maddeler:İİK 68
İlgili Kavramlar:GENEL HACİZ YOLU
 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı vekili tarafından başlatılan, genel haciz yoluyla takibe karşı, borçlunun, süresinde, borcu bulunmadığını belirtmek suretiyle itiraz ettiği, alacaklı vekilinin de itirazın kaldırılması talebi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmaktadır.
Alacaklının takibe dayanak yaptığı ve takip talebine eklediği ihtarnamede, açık hesap bakiye borcunun ödenmesini talep ettiği, alacağın, İİK.nun 68.maddesinde belirtilen nitelikteki bir belgeye dayanmadığı görülmektedir. Bu durumda alacağın tahsilinin gerekip gerekmediği yargılamaya muhtaç olup, mahkemece itirazın kaldırılması isteminin açıklanan nedenlerle reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24/02/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.