DEVLET ALEYHİNE TAZMİNAT, YARGITAY HUKUK DAİRESİNİN GÖREVİ
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2011/6193
KARAR NO : 2011/7910
İlgili Maddeler:6110 SY 2 / 1a, HUMK 573
Y A R G I T A Y İ L A M I


MAHKEMESİ : Burdur 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/12/2010
NUMARASI : 2009/144-2010/205
DAVACI : MİTAT İLHAN VEKİLİ AVUKAT AYDIN HASAN BİLGEN
DAVALI : ADALET BAKANLIĞI VEKİLİ AVUKAT NERİMAN KILIÇ VD.

Davacı Mitat İlhan vekili Avukat Aydın Hasan Bilgen tarafından, davalı Adalet Bakanlığı aleyhine 25/06/2009 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet yönünden reddine dair verilen 28/12/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, HUMK 573. maddesinde düzenlenen hakimin tazminat sorumluluğuna dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir.
Yerel Mahkemece, davanın şahsi kusuru bulunan hakime karşı açılması gerektiği belirtilerek Adalet Bakanlığına karşı açılan davada husumet bulunmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiş, karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6110 sayılı Kanunun 2/1 ve 2/1-a maddesinde; “…12/1/2011 tarihli ve 6110 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 573 üncü maddesindeki sebeplere dayanılarak açılacak tazminat ve rücu davalarında; “…Hakimlerin bir soruşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya her türlü kararlar nedeniyle Devlet aleyhine açılan tazminat davası, Yargıtay ilgili Hukuk dairesinde….açılır ve ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülür…” biçiminde düzenleme yapılmıştır. Açıklanan bu düzenlemeye göre yerel mahkemece ilgili Yargıtay hukuk dairesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmelidir.
Görev sorunu, açıkça veya hiç ileri sürülmese de kendiliğinden dikkate alınır. Yerel Mahkemece yukarıda açıklanan gerekçelerle görevsizlik kararı yerine, yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 06/07/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan V. Üye Üye Üye Üye
Sadık Demircioğlu Selma Bellek Ahmet Kütük Ali Akın Hüseyin Kulaç