TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMAMASI, GEREKÇE
T.C.
YARGITAY
CD. 4                                  www.neohukuk.net
Tarih:09.03.2011 Esas No:2010/25675
Karar No:2011/2791 
İlgili Maddeler:TCK 62
İlgili Kavramlar:TAKDİRİ İNDİRİM YAPILMAMASI, GEREKÇE

 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Talimatla dinlenilmesine karar verilen tanık Volkan Akgün dinlenmeden ve  yöntemince dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar da verilmeden hüküm kurularak  CYY.nın 206/3.maddesine aykırı davranılması,
2-Sanığın soruşturma evresinde, katılanların kendisine sinkaflı sövdüğü yolundaki anlatımı  yöntemince tartışılarak haksız kışkırtma hükümlerinin uygulanıp  uygulanmayacağının değerlendirilmemesi,
3-Sanığın önceki hükümlülüğünün 5237 sayılı Yasa döneminde işlendiğinden  söz edilerek koşulları oluşmasına karşın tekerrür hükümlerinin uygulanmaması,
4-Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği  üzerindeki olası etkileri gibi hususlar değerlendirilmeden, "sanık hakkında verilen cezadan takdiri kanuni başkaca  artırım veya indirim yapılmasına yer olmadığı ..." denilmesi  suretiyle yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle takdiri indirim  yapılmasına yer olmadığına karar verilerek TCY.nın 62.maddesinin uygulanmaması,
Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri  ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.