SANIK İLE SAVUNMANI ARASINDA VEKALET İLİŞİSİ BULUNMAYIP, ZORUNLU SAVUNMANLIK İLİŞİSİ BULUNDUĞUNDAN
T.C.
YARGITAY
CD. 6                            www.neohukuk.net
Tarih:30.05.2011
Esas No:2010/11575
Karar No:2011/7470
İlgili Kavramlar: SANIK İLE SAVUNMANI ARASINDA VEKALET İLİŞİSİ BULUNMAYIP, ZORUNLU SAVUNMANLIK İLİŞİSİ BULUNDUĞUNDAN
 
 Hükümde yasa yoluna başvurma şekil ve süresinin usulüne uygun olarak gösterilmediği anlaşılmakla, sanık savunmanının temyiz istemi süresinde kabul edilerek yapılan incelemede;
        Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre sanık Yaşariye I....  savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, 13.12.2006 tarih 26375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13. maddesinin son fıkrasında, kendisini vekil ile temsil ettiren sanığın beraat etmesi halinde, sanık yararına maktu avukatlık ücretine hükmedileceği belirtilmiş olup, sanık Yaşariye ile savunmanı arasında vekalet ilişkisi bulunmayıp, Baro tarafından atanan zorunlu savunmanlık ilişkisi bulunduğundan, beraat eden sanık yararına maktu vekalet ücretine hükmolunmamasında bir isabetsizlik görülmeyip, usul ve kanuna uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA, 30.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.