5015 S.K.M SUÇUNDA GÖREVLİ MAHKEME

T.C.
  YARGITAY                            www.neohukuk.net
7. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y    İ L A M I

Esas No    : 2011/4842 
Karar No   : 2011/6532
Tebliğname No   : 7 - 2011/130007(2009-111050)

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ    : Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ    : 04/12/2008
NUMARASI   : 2008/1170
SANIK    : Hüsnü ÖZTÜRK, Beyol BATIRBEK, Murat ÖZYÖRÜK
SUÇ    : 5015 Sayılı Kanuna Muhalefet
HÜKÜM    : Sanık Murat Özyörük hakkında ölüm nedeniyle TCK.nun 64.maddesi gereğince kamu davasının düşürülmesine; sanık Hüsnü Öztürk hakkında beraatine; sanık Beyol Batırbek hakkında hükümlülüğüne ve müsadereye
TEMYİZ EDEN   : Sanık Beyol Batırbek müdafii, hazine vekili ve malen sorumlu
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE         : Red ve bozma

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
....
Sanık Beyol Batırbek müdafiinin temyizi ile, malen sorumlu Adem Gürel'in müsaderesine karar verilen nakil aracına yönelik temyizine göre yapılan incelemede;
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ek 5.maddesinde kaçakçılığın özel bir türü olarak petrol kaçakçılığı suçu düzenlenmiş, anılan yasanın ek 3.maddesinde ise kaçak petrole ilişkin olarak bu Kanunda yer almayan hususlarda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
Bu düzenleme karşısında söz konusu atıfın, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun kaçak petrole uygulanabilecek tüm hükümlerine yönelik olduğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda davaya bakmakla görevli mahkemelerin belirlenmemesi ve yapılan atıf nedeniyle, bu davalara bakacak mahkemelerin görevleri ile ilgili olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki düzenlemenin uygulanması gerekmektedir.
Suç ve karar tarihlerinde yürürlükte bulunan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 17.madesinin 2.fıkrasında "Bu kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir." Hükmü bulunmaktadır.
Bu kurala göre kaçakçılık davalarının uzman mahkemelerde görülmesinin amaçlandığı açıktır.
Nitekim 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 17/2.maddesi uyarınca, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 24.07.2007 gün ve 346 sayılı kararı ile; kaçakçılık suçlarına, "yargılama yapacak yerde birden fazla asliye ceza veya ağır ceza mahkemeleri varsa 1 numaralı asliye ceza veya ağır ceza mahkemelerinin bakmasını..." kararlaştırmıştır.
Bu durum karşısında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun ek 5.maddesi uyarınca açılan kamu davasına bakma görevinin 1 nolu Asliye Ceza Mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafii ve malen sorumlunun temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 11.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan                        Üye                           Üye                            Üye                              Üye
T.Demirtaş                  M.Öztürk                  M.Mutlu                    M.S.Güney                  T.Emiroğlu

 


Kararına uygundur.
Yazı İşl.Müd.Y.
G/K