KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI
T.C.
YARGITAY              www.neohukuk.net
Daire:10
Tarih:2010
Esas No:2008/10544
Karar No:2010/5459
Kaynak:Antalya 6.Asliye Ceza Mahkemesi
İlgili Maddeler: TCK 67/1
İlgili Kavramlar: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Yıldırım Günaç G.......... hakkında ANTALYA 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 12.10.2006 tarihinde 2003/305 esas ve 2006/679 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzeltilerek onama isteyen tebliğinamesi ile 25.06.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanığın şikayeti ile ilgili soruşturma sonucunun araştırılması bekletici sorun olarak kabul edildiğinden, zamanaşımı süresinin dolmadığı anlaşılmıştır.
20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı çek Kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 11.03.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.